Information
Những văn bản pháp quy của Việt Nam liên quan đến chương trình xóa đói giảm nghèo quốc gia:
Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg về chính về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn.
 Đối tượng
- Đối tượng hỗ trợ là người dân thuộc hộ nghèo theo chuẩn nghèo của Nhà nước thuộc vùng khó khăn.
 Mục tiêu
- Hỗ trợ đời sống của người dân, góp phần xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội ở vùng khó khăn;
- Hỗ trợ người dân nâng cao năng suất, chất lượng nông sản và từng bước tiếp cận với sản xuất hàng hóa, thông qua hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi có chất lượng cao.
 Phương thức, hình thức hỗ trợ
- Phương thức hỗ trợ: hỗ trợ trực tiếp
- Hình thức hỗ trợ: hỗ trợ bằng tiền hoặc hiện vật
- Căn cứ danh sách người nghèo do Ủy ban nhân dân cấp xã vùng khó khăn lập
 Định mức kinh phí hỗ trợ
- Đối với người dân thuộc hộ nghèo ở xã khu vực II, xã biên giới, xã bãi ngang, hải đảo vùng khó khăn là 80.000 đồng/người/năm
- Đối với người dân thuộc hộ nghèo ở xã khu vực III vùng khó khăn là 100.000 đồng/người/năm
 Nguồn kinh phí

- Kinh phí hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo vùng khó khăn được cân đối trong chi thường xuyên của ngân sách địa phương.
- Riêng năm 2010 thuộc thời kỳ ổn định ngân sách địa phương 2007-2010, vì vậy số kinh phí tăng thêm so với kinh phí thực hiện chính sách trợ giá, trợ cước cân đối trong ngân sách địa phương trước đây được ngân sách trung ương cấp bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương
 Tổ chức thức hiện
- Ủy ban Dân tộc
- Bộ Tài chính
- Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban Dân tộc chỉ đạo thực hiện
- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có xã thuộc vùng khó khăn
Quyết định số 162/2008/QĐ-TTg về chính sách khuyến nông, khuyến ngư ở địa bàn khó khăn
 Phạm vi và đối tượng:
- Các hoạt động khuyến nông, khuyến ngư
- Địa bàn khó khăn bao gồm: các xã khó khăn, các xã đặc biệt khó khăn vùng ngang ven biển và hải đảo
 Mục tiêu
- Góp phần xóa đói giảm nghèo, tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho người sản xuất ở địa bàn khó khăn, qua hoạt động khuyến nông
- Đóng góp cho phát triển kinh tê, ổn định chính trị - xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng địa bàn khó khăn.
Tài liệu