Information
LỜI MỞ ĐẦU

Trong quá trình xây dựng và phát triển kinh tế thị trường có sự quản lí của nhà nước theo định hướng XHCN, lại nằm trong vùng kinh tế CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG một trong những khu vực phát triển kinh tế cao trên thế giới .
Việt Nam đã và đang cố gắng từng bước để bắt kịp với sự phát triển của khu vực cũng như trên Thế Giới. Tuy nhiên quá trình đó mới toàn diện nền kinh tế đất nước đòi hỏi phải có sự đổi mới về hoạt động tín dụng Ngân Hàng cho phù hợp với đòi hỏi của nền kimh tế thị trường. Mục tiêu của các NHTM là lợi nhuận tuy vậy nó không hoạt động thuần tuý là đen lại lơi nhuận cho Ngân Hàng mà còn hoạt động với vai trò quan trọng là tạo điều kiện thúc đẩy nền kinh tế phát triển .
Hoạt động tín dụng của Ngân Hàng mà biểu hiện cụ thể của nó là công tác huy động vốn và sử dụng vốn đóng một vai trò ngày càng quan trọng trong nền kinh tế bởi nó có mối quan hệ mật thiết với Viêc huy động vốn không chỉ làm cho mọi hoạt động kinh doanh của Ngân Hàng mà nó còn đóng vai trò thúc đẩy nền kinh tế phát triển qua việc sử dụng vốn đã huy động được.
Do đó viêc phân tích đánh giá rủi ro trong hoạt động tín dụng Ngân Hàng là rất cần thiết trong giai đoạn hiện nay, qoa đó tìm ra những tồn tại để khắc phục những tồn tại đó . Làm cho hoạt động của Ngân Hàng có hiệu quả hơn, thúc đẩy sự phát triển của tất cả nền kinh tế . Từ nhận thức trên , em chọn đề tài nghiên cứu với tiêu đề : "Hoạt Động Tín Dụng trong các Ngân Hàng Thương Mại - Nhìn từ góc đọ rủi ro Tín Dụng - Thực trạng và giải pháp ở Việt Nam hiện nay".
Tài liệu