Information
1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty Dược liệu TWI
Công ty Dược liệu TWI là một doanh nghiệp trực thuộc Bộ Y tế, kinh doanh hầu hết các mặt hàng thuốc chữa bệnh. Hoạt động kinh doanh chủ yếu của Công ty là hoạt động kinh doanh thương mại, còn hoạt động sản xuất chỉ là phụ.
Ngay từ buổi ban đầu, Công ty Dược liệu TWI chỉ là một quốc doanh thuốc Nam, thuốc bắc TW trực thuộc bộ nội thương. Lúc đó, đơn vị có tên là Công ty Dược liệu cấp I – theo quyết định thành lập số 170 ngày 01 tháng 04 năm 1971 (QĐ 170/BYT) của Bộ Y tế. Từ đó Công ty Dược liệu cấp I là đơn vị kinh doanh buôn bán theo chế độ hạch toán độc lập. Nhiệm vụ kinh doanh các mặt hàng: thuốc Nam, thuốc Bắc, cao đơn hoàn toàn, giống dược liệu và nuôi trồng dược liệu, hàng năm bảo đảm hoàn thành kế hoạch các chỉ tiêu cấp trên đã giao. Ngoài ra còn phục vụ nhu cầu phòng bệnh, phục vụ sản xuất và hàng xuất khẩu, đồng thời còn đóng góp vào1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty Dược liệu TWI
Công ty Dược liệu TWI là một doanh nghiệp trực thuộc Bộ Y tế, kinh doanh hầu hết các mặt hàng thuốc chữa bệnh. Hoạt động kinh doanh chủ yếu của Công ty là hoạt động kinh doanh thương mại, còn hoạt động sản xuất chỉ là phụ.
Ngay từ buổi ban đầu, Công ty Dược liệu TWI chỉ là một quốc doanh thuốc Nam, thuốc bắc TW trực thuộc bộ nội thương. Lúc đó, đơn vị có tên là Công ty Dược liệu cấp I – theo quyết định thành lập số 170 ngày 01 tháng 04 năm 1971 (QĐ 170/BYT) của Bộ Y tế. Từ đó Công ty Dược liệu cấp I là đơn vị kinh doanh buôn bán theo chế độ hạch toán độc lập. Nhiệm vụ kinh doanh các mặt hàng: thuốc Nam, thuốc Bắc, cao đơn hoàn toàn, giống dược liệu và nuôi trồng dược liệu, hàng năm bảo đảm hoàn thành kế hoạch các chỉ tiêu cấp trên đã giao. Ngoài ra còn phục vụ nhu cầu phòng bệnh, phục vụ sản xuất và hàng xuất khẩu, đồng thời còn đóng góp vào Ngân sách Nhà nước và tích luỹ một phần để lại quỹ doanh nghiệp.
Do cơ cấu hình thành và nhiệm vụ của Bộ giao cho Công ty có những thay đổi nên đến năm 1985, Công ty được đổi tên thành Công ty Dược liệu TWI trực thuộc liên hiệp các xí nghiệp Dược Việt Nam (nay có tên là Tổng Công ty Dược Việt Nam). Từ ngày 09 tháng 02 năm 1993 do quá trình phát triển kinh tế ngày càng cao, Bộ Y tế đã ra quyết định số 95 (QĐ 95/BYT) ngày 09 tháng 02 năm 1993 về việc bổ sung ngành kinh doanh chủ yếu của Công ty kinh doanh thành phẩm tân dược, dụng cụ y tế thông thường, bao bì và hương liệu, mỹ liệu để bổ trợ cho việc phát triển dược liệu.
Từ năm 1994 đến nay, Công ty lấy tên giao dịch là Central Medical Plant Cpmpany No (viết tắt là MEDIPLANTEX) trực thuộc liên hiệp các xí nghiệp Dược Việt Nam, tên giao dịch là VINAPA Bộ Y tế.
và tích luỹ một phần để lại quỹ doanh nghiệp.
Do cơ cấu hình thành và nhiệm vụ của Bộ giao cho Công ty có những thay đổi nên đến năm 1985, Công ty được đổi tên thành Công ty Dược liệu TWI trực thuộc liên hiệp các xí nghiệp Dược Việt Nam (nay có tên là Tổng Công ty Dược Việt Nam). Từ ngày 09 tháng 02 năm 1993 do quá trình phát triển kinh tế ngày càng cao, Bộ Y tế đã ra quyết định số 95 (QĐ 95/BYT) ngày 09 tháng 02 năm 1993 về việc bổ sung ngành kinh doanh chủ yếu của Công ty kinh doanh thành phẩm tân dược, dụng cụ y tế thông thường, bao bì và hương liệu, mỹ liệu để bổ trợ cho việc phát triển dược liệu.
Từ năm 1994 đến nay, Công ty lấy tên giao dịch là Central Medical Plant Cpmpany No (viết tắt là MEDIPLANTEX) trực thuộc liên hiệp các xí nghiệp Dược Việt Nam, tên giao dịch là VINAPA Bộ Y tế.
Tài liệu