Information
Mục lục
A, mở đầu
B, nội dung .
I. Lịch sử và đặc trưng của toàn cầu hoá và quốc tế hoá

1. Lịch sử phát triển
2. Đặc trưng .
3. Những quan niệm về toàn cầu hoá , quốc tế
hóa .
II. Việt Nam với quốc tế hóa toàn cầu hoá và
hội nhập kinh tế

1. Tại sao nước ta phải tham gia vào toàn cầu hoá ,
quốc tế hoá ..
2. Những thuận lợi và khó khăn của Việt Nam khi
tham gia toàn cầu hoá , quốc tế hóa
a, Thuận lợi ..
b, Khó khăn
c, Toàn cầu hoá , quốc tế hoá và hội nhập
kinh tế của nứơc ta trong thời kì đổi mới 20
d, Một số kết qủa đạt được ....
III . Giải pháp ...
C . Kết luận ..
Tài liệu tham khảo ...
Tài liệu