Information
LỜI NÓI ĐẦU
Trong dời sống xã hội, con người chung sông với nhau thường có mối quan hệ về tiền bạc, của cải tài sản… Pháp luật dặt ra là để giải quyết tốt các mối quan hệ đó để con người có thể hợp tác tốt với nhau làm con người và xã hội đều phát triển. Pháp luật phải bảo vệ cho toàn xã hội, bảo vệ cho từng con người riêng lẻ, từng tổ chức trong xã hội. Ngày nay, trong nền kinh tế thị trường bắt buộc chúng ta phải sắp xếp lại sự hiểu biết về hợp đồng, các loại hợp đồng và sự khác nhau của nó. Vậy nên em chọn đề tài : " So sánh sự giống nhau và khác nhau gữa hợp đồng dân sự và hợp đông kinh tế.
I. HỢP ĐỒNG DÂN SỰ
1. Khái niệm hợp đồng dân sự
Hợp đông dân sự, trong là sự thoả thuận giữa các bên về việc xác lập , thay đổi hoặc chấm dứt quyền và nghĩa vụ dân sự, trong các quan hệ mang tinh tài sản và quan hệ nhân thân phi tài sản.
Hợp đồng dân sự là một loại hợp đồng chủ yếu, phổ biến và quan trọng nhất. Hợp đồng danan sự có vai trò to lớn trong giao lưu xã hội. Hợp đồng dân sự không chỉ phục vụ cho nhu cầu ăn , mặc đi lại, học tập, nghỉ ngơi, giải trí … cho cá nhân, mà còn thiết lập các quan hệ kinh doanh, thúc đẩy liên kết, hợp tác quốc tế, phát triển tự do mậu dịch.
Hợp đồng dân cự là hợp đồng gốc, hợp đồng mẹ của nhiều loại hợp đồng. Trên cơ sở các nguyên tắc, đặc trưng của hợp đồng dân sự mà hình thành nên các loại hợp đồng khác như hợp đồng lao đông, hợp đồng kinh tế, hợp đồng liên doanh, hợp đồng liên doanh, hợp đồng mua bán hàng hoá.v.v…
2. Chủ thể của hợp đồng dân sự
Tài liệu