Information
MỤC LỤC
Trang
LỜI MỞ ĐẦU 1
PHẦN 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG NƯỚC GIẢI KHÁT CÓ GAS 2

1. Nhu cầu thị trường 2
2. Đối thủ cạnh tranh 3
3. Các yếu tố ảnh hưởng đến việc tiêu thụ sản phẩm nước có gas 5
PHẦN 2: HỆ THỐNG PHÂN PHỐI CỦA COCA COLA 7
1. Giới thiệu tổng quan về Coca Cola 7
2. Thành viên kênh 10
2.1. Người sản xuất 10
2.2. Nhà bán buôn 11
2.3. Nhà bán lẻ 12
2.4. Người tiêu dùng cuối cùng 13
3. Mô tả cấu trúc kênh 13
3.1. Kiểu tổ chức kênh 15
3.2. Quản lý kênh 16
4. Mô tả một số dòng chảy trong kênh phân phối của Coca Cola 17
4.1. Dòng vận động vật chất và thu hồi bao gói sản phẩm. 17
4.2. Dòng chuyển quyền sở hữu 18
4.3. Dòng thông tin 19
4.4. Dòng đặt hàng 19
4.5. Dòng thanh toán 20
5. Quy trình thiết kế kênh phân phối của Coca Cola 21
PHẦN 3: ĐÁNH GIÁ VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP 26
CHO HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI CỦA COCA COLA 26

I. Đánh giá hệ thống kênh phân phối của Coca Cola 26
II. Một số giải pháp cho hệ thống kênh của Coca Cola 29
1. Nâng cao tiêu chuẩn cho trung gian, giảm xung đột trong kênh 29
2. Nâng cấp các phương tiện vận chuyển, tạo hình hảnh đẹp cho Coca Cola 30
3. Cơ cấu nhân viên 30
4. Cân đối lại chi phí 30
5. Tập trung phân phối đồng đều và tìm kiếm thêm thị trường mới 31
KẾT LUẬN 32


Tài liệu