Information
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU

1. Đặt vấn đề 3
2. Đối tượng, mục tiêu và phạm vi nghiên cứu 4
3. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu 5
4. ý nghĩa thực tiễn của chuyên đề 6
PHẦN NỘI DUNG:
Chương 1: Cơ sở lý luận về vấn đề kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng - an ninh
1.1. Quan điểm Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về kết hợp kinh tế với quốc phòng 7
1.1.1. Kết hợp kinh tế với quốc phòng theo quan điểm Mác - Lênin 7
1.1.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về kết hợp kinh tế với quốc phòng 10
1.2. Quan điểm của Đảng về kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng - an ninh 15
Chương 2: Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội và thực tiễn đảm bảo quốc phòng - an ninh ở huyện đảo Bạch Long Vĩ, những hạn chế và nguyên nhân.
2.1. Khái quát quá trình phát triển kinh tế - xã hội huyện đảo Bạch Long Vĩ 24
2.1.1. Lịch sử và sự cần thiết phải xây dựng Bạch Long Vĩ thành huyện phát triển kinh tế - xã hội toàn diện 24
2.1.2. Vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên 28
2.1.3. Tài nguyên thiên nhiên và những tiềm năng phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội 34
2.2. Thực hiện kết hợp kinh tế - xã hội với quốc phòng - an ninh và ngược lại 37
2.2.1. Một số chủ trương của Đảng bộ và chính quyền huyện đảo Bạch Long Vĩ 37
2.2.2. Tổ chức bộ máy chính quyền 38
2.2.3. Xây dựng cơ sở hạ tầng gắn với bảo vệ quốc phòng - an ninh 41
2.2.4. Kết hợp trong phát triển nông, lâm nghiệp 43
2.2.5. Kết hợp trong phát triển kinh tế biển 44
2.2.6. Kết hợp trong kế hoạch tác chiến phòng thủ, vận tải 45
2.2.7. Kết hợp trong phát triển các ngành nghề sản xuất, ổn định,cải thiện đời sống nhân dân.
45
2.2.8. Xây dựng lực lượng quân sự địa phương, dân quân tự vệ 46
2.2.9. Những hạn chế, tồn tại trong chỉ đạo và triển khai thực hiện chủ trương kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện đảo.
Chương 3: Kinh nghiệm và phương hướng phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng - an ninh ở huyện đảo Bạch Long Vĩ
3.1. Một số baif học kinh nghiệm bước đầu trong việc kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng - an ninh 51
3.2. Một số giải pháp đẩy mạnh kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng - an ninh 53
KẾT LUẬN 60
TÀI LIỆU THAM KHẢO 64

Tài liệu