Information
Mục lục
Trang

Chương 1:Tổng quan về công ty 1

1.1.Giới thiệu chung về công ty 1
1.2. Quá trình hình thành và phát triển công ty 2
1.3. Chức năng và nhiệm vụ của công ty 3
1.3.1.Chức năng 3
1.3.2.Nhiệm vụ 3
1.4.Đặc điểm cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị 5
1.5.Đặc điểm kinh tế kỹ thuật ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực tại công ty 10
1.5.1.Sản phẩm 10
1.5.2.Thị trường 11
1.5.3.Cơ sở vật chất 11
1.6.Kết quả hoạt động kinh doanh 12
1.6.1.Kết quả hoạt động kinh doanh 12
1.6.2.Xu hướng kinh doanh 16
1.6.2.1.Công tác sản xuất kinh doanh 16
1.6.2.2.Tình hình chung 17
Chương 2: Thực trạng nguồn nhân lực của công ty cổ phần xuất nhập khẩu văn hóa phẩm 18
2.1. Đặc điểm nguồn nhân lực tại công ty 18
2.1.1.Cơ cấu lao động của công ty 18
2.1.2.Cơ cấu lao động theo chức danh 19
2.1.3.Cơ cấu lao động theo độ tuổi 20
2.1.4.Cơ cấu lao động theo giới tính 22
2.2.Thực trạng chất lượng nguồn nhân lực tại công ty 22
2.2.1.Trình độ của công nhân viên trong công ty 22
2.2.2.Kỹ năng làm việc. 24
2.2.3.Thái độ làm việc của nhân viên. 25
2.3. Đánh giá chất lượng nguồn nhân lực tại công ty 25
2.3.1.Những thành tựu đạt được 25
2.3.2.Một số điểm yếu còn tồn tại. 26
2.3.3.Nguyên nhân 28
Chương 3.Các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại công ty 30
3.1.Định hướng chung: 30
3.2.Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại công ty 31
3.2.1. Hoàn thiện công tác lập kế hoạch chất lượng nguồn nhân lực 31
3.2.2.Các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụng 32
3.2.3. Các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo phát triển nguồn nhân lực 35
3.2.4. Các giải pháp về lương bổng và đãi ngộ 36
3.2.5. Hoàn thiện hệ thống thông tin quản trị nhân lực 38
Kết luận 39

Tài liệu