Information
MỤC LỤC
Trang
Lời mở đầu 1
Chương I - Tổng quan về chứng khoán và Thị trường Chứng khoán 2

1.1. Chứng khoán : 2
1.1.1. Khái niệm: 2
1.1.2. Các loại Chứng khoán : 2
1.1.2.1. Cổ phiếu. 2
1.1.2.2. Trái phiếu. 3
1.2. Thị trường Chứng khoán . 3
1.2.1. Khái niệm: 3
1.2.2. Các loại Thị trường Chứng khoán : 3
1.2.2.1. Thị trường Chứng khoán Sơ cấp. 3
1.2.2.2. Thị trường Chứng khoán Thứ cấp. 4
1.2.3. Vai trò của thị trường chứng khoán. 4
1.2.4. Sự ra đời thị trường chứng khoán ở Việt Nam. 6
1.2.5. Các chủ thể phát hành chứng khoán. 6
1.2.5.1. Chính phủ. 7
1.2.5.2. Các doanh nghiệp. 7
1.2.5.3. Các quĩ đầu tư. 7
Chương II- Hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian qua - nguyên nhân và giải pháp cho phát triển thị trường chứng khoán. 8
1.1. Tình hình hoạt động TTCK trong thời gian qua. 8
1.1.1. Thị trường chứng khoán Việt Nam - những vấn đề đặt ra tại điểm khởi đầu. 8
1.1.2. Thị trường chứng khoán Việt Nam sau 2 năm hoạt động. 13
1.1.2.1. Kết quả hoạt động 2năm (7/2000 - 7/2002). 14
1.1.2.2. Nguyên nhân của tồn tại khó khăn trên thị trường chứng khoán. 17
1.1.2.3. Phương hướng phát triển thị trường chứng khoán trong thời gian tới. 18
Kết luận 22
Tài liệu