Information
MỤC LỤC
Lời mở đầu 1

I - Đặt vấn đề 2
II - Giải quyết vấn đề 4
Chương I: Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất 4
1. Lực lượng sản xuất 4
2. Quan hệ sản xuất 5
3. Nội dung quy luật giữa quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất 6
a. Lực lượng sản xuất quyết định sự hình thành, biến đổi và phát triển của quan hệ sản xuất 7
b. Sự tác động trở lại của quan hệ sản xuất với lực lượng sản xuất 7
c. Nội dung quy luật 7
Chương II: Vận dụng quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất trong sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 9
1. Nhìn lại những sai lầm về quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất trước đại hội VI . 9
2. Sự nhận thức và vận dụng quy luật quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất của Đảng ta từ đại hội VI vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam: hình thành và phát triển nền kinh tế nhiều thành phần, tiến hành công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước. 11
a. Sự hình thành và phát triển nền kinh tế nhiều thành phần ở nước ta 12
b. Công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước. 15
III - Kết luận 18
Danh mục tài liệu tham khảo 20
Tài liệu