Information
Lời nói đầu
Xã hội loài người đã tồn tại và phát triển trong qua trình lịch sử lâu dài trải qua các hình thái kinh tế xã hội và mỗi hình thái đó gắn liền với hoạt động sản xuất ra của cải vật chất. Nếu ngừng sản xuất ra của cải vật chất thì sự sống trên toàn cầu sẽ bị huỷ diệt. Không vượt khỏi quy luật khách quan đó nền sản xuất ra của cải vật chất ở nước ta cũng là nền tảng trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.
Trước thực trạng của nền kinh tế Việt Nam những năm 86, Đảng và nhà nước ta sớm nhận ra những khuyết điểm của cơ chế tập trung bao cấp, cơ cấu tổ chức quản lý và định hướng, tính cấp thiết phải đổi mới kinh tế với chiến lược : chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước định hướng XHCN.
Xuất phát từ hoàn cảnh cụ thể của thời đại, Đảng và nhà nước ta đã vạch định những chính sách đổi mới phù hợp đúng đắn dựa trên cơ sở mối quan hệ thống nhất biện chứng giữa thực tiễn và lý luận, giữa đổi mới tư duy và đổi mới kinh tế. Muốn đổi mới kinh tế thành công, phải có tư duy lý luận đúng dắn, có cơ sỏ phương pháp luận làm kim chỉ nam soi đường. Vì vậy xem xét mối quan hệ giữa đổi mới tư duy và đổi mới kinh tế là một vấn đè cấp thiết.Đó cũng là lý do em chọn đề tài : “ Phân tích mối quan hệ giữa lý luận và thực tiễn, vận dụng mối quan hệ giữa đổi mới tư duy và đổi mới kinh tế ” là nội dung cho tiểu luận của mình.
Qua đó em muốn trình bày những hiểu biết về quá trình đổi mới tư duy kinh tế ở Việt Nam trên các phương diện :
- Tính tất yếu của công cuộc đổi mới kinh tế ở Việt Nam
- Những cơ sở lý luận chỉ đạo đổi mới : Tuân thủ quan điểm toàn diện, quan điểm lịch sử cụ thể, sáng tạo đổi mơí kinh tế, tham khảo song không rập khuân mô hình cải tổ kinh tế của Liên Xô, đổi mới tuân thủ quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất của lực lượng sản xuất, tổng kết thực tiễn, đúc kết lý luận.
- Khẳng định đường lối đổi mới của Đảng là đúng đắn phù hợp với mối quan hệ biện chứng giữa thực tiễn và lý luận.
Cuối cùng em muốn hiểu rõ về thực trạng đổi mới kinh tế nước nhà, những thành tựu đạt được và thách thức trong tương lai.Tài liệu