Information
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU 2
CHƯƠNG 1 3
KHÁI QUÁT NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG CHỐNG THẤT THU THUẾ CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN VIỆT NAM 3

1.1. Giới thiệu tổng quan về Tổng cục hải quan Việt nam 4
1.1.1 Quá trình hình thành phát triển. 4
1.1.1.1. Lịch sử hình thành 4
1.1.1.2.Tóm tắt sự phát triển của Hải quan theo các thời kì 4
1.1.2. Bộ máy tổ chức, chức năng và nhiệm vụ 5
1.2. Vai trò và nội dung của hoạt động chống thất thu thuế nhập khẩu trong quản lý nhà nước về hải quan 8
1.2.1. Đặc điểm của thuế nhập khẩu của Việt nam 8
1.2.1.1. Tính gián thu 8
1.2.1.2. Tính xung đột 9
1.2.1.3. Tính rủi ro cao 10
1.2.2. Vai trò của hoạt động chống thất thu thuế trong quản lý nhà nước về hải quan 11
1.2.2.1. Đối với cân đối ngân sách nhà nước. 11
1.2.2.22. Đối với môi trường kinh doanh 11
1.2.3. Nội dung của hoạt động chống thất thu thuế nhập khẩu trong quản lý nhà nước về hải quan 12
1.2.3.1. Phân loại thất thu thuế nhập khẩu 12
1.2.3.2. Nội dung tổ chức hoạt động chống thất thu thuế nhập khẩu 13
1.3. Kinh nghiệm một số nước trên thế giới về chống thất thu thuế nhập khẩu 17
CHƯƠNG 2 20
THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHỐNG THẤT THU THUẾ NHẬP KHẨU TRONG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HẢI QUAN CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN QUA
21
2.1. Tình hình thu thuế nhập khẩu giai đoạn 1998-2009 21
2.2. Thực trạng hoạt động chống thất thu thuế 23
2.2.1. Tình hình gian lận về thuế nhập khẩu 23
2.2.1.1. Gian lận trong việc áp mã số thuế để xác định thuế suất của hàng hóa: 28
2.2.1.2. Gian lận trong việc xác định giá tính thuế: 30
2.2.1.3. Làm giả chứng nhận xuất xứ (C/O) của hàng hoá nhập khẩu 34
2.2.1.4. Gian lận thuế do chính sách thuế theo tỷ lệ nội địa hóa 36
2.2.1.5. Gian lận định mức 37
2.2.1.6. Tình trạng thất thu thuế từ đối tượng nộp thuế 38
2.2.1.7. Thất thu thuế do chính sách giãn nợ, khoanh nợ, xóa nợ 38
2.2.1.8. Thất thu thuế do chính sách ân hạn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu: 40
2.2.2. Các hoạt động chống thất thu thuế nhâp khẩu 42
2.2.2.1. Áp dụng biện pháp phạt chậm nộp thuế: 42
2.2.2.2 Áp dụng biện pháp cưỡng chế: 42
2.2.2.4 Phân công cụ thể trách nhiệm và thẩm quyền xử lý của cơ quan nhà nước trong công tác phòng, chống nợ đọng thuế: 46
2.2.2.5. Ngăn chặn việc gian lận qua giá tính thuế nhập khẩu 47
2.3. Đánh giá thực trạng hoạt động chống thất thu thuế trong quản lý nhà nước về hải quan 48
2.3.1.Ưu điểm: 48
2.3.2. Hạn chế 50
CHƯƠNG 3 52
PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP CHỐNG THẤT THU THUẾ NHẬP KHẨU TRONG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HẢI QUAN CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN 52

3.1. Định hướng trong hoạt động chống thất thu thuế nhập khẩu của Việt Nam 52
3.1.1. Các mục tiêu chống thất thu thuế nhập khẩu của Chính phủ 52
3.1.2. Phương hướng chống thất thu thuế trong quản lý nhà nước về hải quan 54
3.2. Giải pháp hạn chế tình trạng thất thu thuế nhập khẩu 55
3.2.1. Giải pháp hoàn thiện chính sách thuế nhập khẩu 55
3.2.1.1. Hoàn thiện biểu thuế nhập khẩu, thuế suất và phân loại để áp mã số thuế. 55
3.2.1.2. Xác định đúng trị giá tính thuế 56
3.2.1.3. Về phương pháp tính thuế 57
3.2.1.4. Về thời hạn nộp thuế 59
3.2.1.5. Đối với chính sách ưu đãi thuế 59
3.2.2. Giải pháp tổ chức hạn chế thất thu thuế nhập khẩu 60
3.2.2.1. Giải pháp tổng quát 60
3.2.2.2. Giải pháp cụ thể 61
3.2.2.3. Giải pháp khác 67
KẾT LUẬN 75

Tài liệu