Information

MỤC LỤC
Trang
PHẦN I- ĐẶT VẤN ĐỀ 1

1.1. Giới thiệu đề tài 1
1.2. Mục đích yêu cầu của đề tài 2

PHẦN II- NỘI DUNG 3
I- Toà án kinh tế Việt Nam trong việc giải quyết các tranh chấp kinh tế 3

1. Về cơ cấu tổ chức toà án kinh tế 3
2. Thẩm quyền của toà án trong việc giải quyết các tranh chấp kinh tế 5
2.1. Thẩm quyền theo vụ việc 6
2.2. Thẩm quyền của các cấp toà án 7
2.3. Thẩm quyền của toà án theo lãnh thổ 7
2.4. Thẩm quyền theo sự lựa chọn của nguyên đơn 7
3. Thủ tục giải quyết các vụ án kinh tế 8
3.1. Thủ tục sơ thẩm 8
3.2. Thủ tục phúc thẩm 12
3.3. Thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm 16
II- Toà trọng tài ở Cộng hoà Liên bang Nga 18
1. Tổ chức, cơ cấu và thẩm quyền của toà trọng tài 19
2. Hoạt động của toà trọng tài 22
3. Giải quyết tranh chấp có yếu tố nước ngoài của trọng tài kinh tế 24
III- Nhận xét chung về hai cơ quan tài phán này ở Việt Nam và Cộng hoà Liên bang Nga 26

PHẦN III- KẾT LUẬN 29
Danh mục các tài liệu tham khảo 31

Tài liệu