Information
MỤC LỤC
Lời nói đầu 1
I- Thị trường Bất động sản: 3

1. Thị trường Bất động sản và đặc điểm của thị trường Bất động sản: 3
1.1. Khái niệm thị trường Bất động sản: 3
1.2. Đặc điểm của thị trường bất động sản. 4
2. Vai trò của Thị trường Bất động sản: 5
2.1. Thị trường Bất động sản là nơi thực hiện tái sản xuất các yếu tố sản xuất cho các nhà kinh doanh BĐS: 6
2.2. Thị trường Bất động sản là cầu nối giữa sản xuất và tiêu dùng, giữa xây dựng, mua bán BĐS cũng như mua bán nhà và mua bán quyền sử dụng đất: 6
2.3. Thúc đẩy áp lực khoa học- kỹ thuật, cải tiến công nghệ, nâng cao chất lượng nhà ở (BĐS), bảo vệ và nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên đất: 7
2.4. Hoạt động của Thị trường BĐS Góp phần thúc đẩy quá trình đổi mới quản lý đất đai, nhà ở, các công trình công cộng và các cơ sở kinh tế- xã hội khác: 7
2.5. Phát triển thị trường BĐS góp phần tăng cường quan hệ hợp tác, nâng cao trình độ xã hội hoá trong sản xuất kinh doanh: 8
2.6. Ngành kinh doanh BĐS nói chung, nhà đất nói riêng đòi hỏi nhiều vốn, sức hấp dẫn cao: 8
3. Những nhân tố ảnh hưởng đến thị trường BĐS: 8
3.1. Trình độ phát triển sản xuất hàng hoá: 8
3.2. Chế độ sở hữu ruộng đất: 9
3.3. Chế độ quản lý ruộng đất và vai trò tác động của Nhà nước: 10
3.4. Cầu về đất đai, nhà ở: 11
II. Quá trình hình thành và phát triển thị trường BĐS ở Việt Nam: 12
1. Thị trường BĐS nước ta đã hình thành và đang phát triển sôi động với các hoạt động phong phú: 12
1.1. Hoạt động chuyển đổi quyền sử dụng đất: 13
1.2. Hoạt động mua bán các BĐS trên đất: 14
1.3. Hoạt động cho thuê đất, thuê nhà, thuê văn phòng, thuê nhà xưởng sản xuất kinh doanh: 15
2. Cung – Cầu về BĐS trên thị trường: 15
2.1. Tổng cầu về BĐS: 15
2.2. Tổng cung về BĐS: 17
3. Vai trò của Nhà nước Việt Nam trong việc hình thành và phát triển thị trường BĐS: 18
4. Một số tồn tại của thị trường BĐS hiện nay ở nước ta: 19
4.1. Thị trường BĐS không chính thức nổi lên là một thách thức với xã hội và quản lý Nhà nước: 19
4.2. Hệ thống thông tin thị trường BĐS ở nước ta vẫn chưa đầy đủ, thiếu minh bạch và khó tiếp cận: 20
4.3. Thị trường BĐS của nước ta vẫn nhỏ về quy mô tương đối và bị bóp méo về quan hệ cung cầu và giá cả: 20
4.4. Tổ chức hoạt động dịch vụ môi giới BĐS hình thành và phát triển tự phát: 20
4.5. Kinh doanh phát triển đất, phát triển BĐS đã hình thành nhưng chưa bình đẳng giữa các thành phần kinh tế: 21
4.6. Chính sách và biện pháp tài chính của Nhà nước chưa đủ mạnh để thúc đẩy phát triển thị trường BĐS: 21
4.7. Quản lý Nhà nước về BĐS còn nhiều yếu kém: 22
III- Một số giải pháp thúc đẩy sự hình thành và phát triển thị trường BĐS ở Việt Nam: 24
1. Một số giải pháp tài chính góp phần thúc đẩy sự phát triển thị trường BĐS ở Việt Nam trong thời gian tới: 24
1.1. Không thu tiền sử dụng đất đối với các trường hợp sử dụng đất trước luật đất đai năm 1993 không do Nhà nước giao khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 24
1.2. Cho phép các cơ quan hành chính sự nghiệp, các doanh nghiệp Nhà nước tự sắp xếp lại trụ sở làm việc theo huớng các cơ quan hành chính sự nghiệp, các doanh nghiệp không hoạt động ở lĩnh vực thương mại, ngân hàng, tài chính, dịch vụ di chuyển khỏi các trung tâm thương mại và dịch vụ đô thị: 25
1.3. Thành lập doanh nghiệp phát triển đất: 26
1.4. Bỏ thuế chuyển quyền sử dụng đất: 26
1.5. Một biện pháp nữa đó là thành lập trung tâm định giá BĐS: 27
2. Tăng cường hiệu quả và năng lực quản lý của Nhà nước đối với thị trường BĐS: 27
2.1. Như trên đã trình bày, một hạn chế trong công tác quản lý Nhà nước đối với thị trường BĐS ở Việt Nam là thiếu hụt hệ thống cơ quan chuyên trách quản lý BĐS: 27
2.2. Cần phải đẩy nhanh tiến độ hợp thức hoá các quyền BĐS bằng cách nhanh chóng ban hành Nghị định sửa đổi Nghị định 60/ CP của Chính phủ theo hướng sau: 28
2.3. Phải đưa ra một nguyên tắc định giá đất đai khoa học và chính sách đền bù giải toả nhất quán: 28
Kết luận 30
Tài liệu tham khảo 31
Tài liệu