Information
MỤC LỤC
Lời mở đầu 1
I. Đất đai và chính sách đất đai trong phát triển kinh tế xã hội nông thôn. 2

1. Vị trí, đặc điểm và vai trò của đất đai 2
1.1. Vị trí của đất đai 2
1.2. Đặc điểm của đất đai 2
1.3. Vai trò của đất đai 3
2. Khái niệm, vị trí, vai trò của chính sách đất đai. 4
2.1. Khái niệm 4
2.2. Vị trí của chính sách đất đai 4
2.3. Vai trò của chính sách đất đai 5
II. Vài nét về chính sách đất đai của Đảng và Nhà nước ta qua các thời kỳ. 6
1. Chính sách đất đai trước năm 1986 (trước đổi mới). 6
2. Chính sách đất đai từ năm 1986-1993 9
3. Chính sách đất đai từ năm 1993 đến nay 11
III. Những vấn đề đặt ra trong chính sách đất đai 18
1. Vấn đề về các văn bản pháp luật đất đai 18
2. Vấn đề về chuyển nhượng và cho thuê đất đai 19
3. Vấn đề quy hoạch sử dụng đất đai 21
IV. Một số đề xuất nhằm hoàn thiện chính sách đất đai 23
1. Hoàn thiện các văn bản pháp luật 23
2. Giải quyết các vấn đề về chuyển nhượng và cho thuê đất đai 25
3. Thực hiện quy hoạch lại đất nhằm phát triển nông nghiệp hàng hóa 26
Kết luận 28
Tài liệu tham khảo 29
Tài liệu