Information
STT Phụ lục
Chương 1 Sơ đồ kế toán trích trước tiền lương nghỉ phép

Sơ đồ hạch toán thanh toán BHXH, BHYT, KPCĐ
Sơ đồ hạch toán tổng hợp tiền lương
Hỡnh thức kế toỏn sổ cỏi:
Hỡnh thức kế toỏn nhật ký chung:
Hỡnh thức kế toỏn chứng từ ghi sổ:
Hỡnh thức kế toỏn nhật ký chứng từ:
Chương 2 Bảng chấm công
Bảng thanh toán lương
Phiếu Chi tiền mặt
Sổ Quỹ
Bảng kê chứng từ ghi sổ
Bảng phân bổ tiền lương và các khoản trích theo lương
Sổ cái Tài khoản 334- Phải trả công nhân viên
Sổ cái Tài khoản 3382- Kinh phí công đoàn
Sổ cái Tài khoản 3383- Bảo hiểm xã hội
Sổ cái Tài khoản 3384- Bảo hiểm y tế
Sổ nhật ký chung
Sơ Đồ Trỡnh Tự Kế Toỏn Tiền Lương Và các khoản trích Theo lương
Chương 3 Sơ đồ trích kế toán trước tiền lương nghỉ phép

Tài liệu