Information
MỤC LỤC
A-Mở đầu 1
B-Nội dung chính 2
I. Lý luận chung về cạnh tranh và độc quyền: 2

1. Duy trì cạnh tranh và kiểm soát độc quyền là một tất yếu khách quan trong nền kinh tế thị trường: 2
2. Cạnh tranh và vai trò của nó trong nền kinh tế thị trường: 6
3. Những điều kiện tạo nên cạnh tranh và chống độc quyền: 9
II. Thực trạng cạnh tranh và độc quyền ở nước ta: 10
1. Sự chuyển biến về nhận thức đối với cạnh tranh: 10
2. Hiện trạng cạnh tranh và độc quyền ở nước ta: 13
III. Các giải pháp duy trì cạnh tranh và chống độc quyền 22
1. Những nhược điểm đã vấp phải 22
2. Nhận xét và liên hệ kinh nghiệm quốc tế 24
3. Một số kiến nghị 25
Tài liệu tham khảo 27
Tài liệu