Information
MỤC LỤC
Lời nói đầu 1
Nội dung 2
I- Cơ sở lý luận: 2

1. Phạm trù là những khái niệm rộng nhất phản ánh những mặt, những thuộc tính, những mối liên hệ chung, cơ bản nhất của các sự vật và hiện tượng thuộc một lĩnh vực nhất định: 2
2. Phạm trù cái chung và cái riêng: 2
a. Khái niệm: 2
b. Mối quan hệ cái chung, cái riêng: 3
c. Một số kết luận về mặt phương pháp luận: 4
II- Cái chung – cái riêng và vận dụng trong xây dựng nền KTTT ở Việt Nam: 5
1. Những khái niệm cơ bản có liên quan đến KTTT: 5
2. Nền kinh tế thị trường ở các nước trên thế giới: 6
3. Mối quan hệ giữa cái chung và cái riêng trong nền KTTT định hướng XHCN ở Việt Nam: 8
a. Cái chung được vận dụng vào nền KTTT ở Việt Nam: 8
b. Cái riêng được vận dụng vào nền KTTT ở Việt Nam: 9
c. Cái đơn nhất trong mô hình KTTT ở nước ta: 11
d. Những thành tựu: 12
Kết luận 14
Tài liệu