Information
MỤC LỤC
Phần mở đầu 1
Phần Nội dung 3
Phần I : Thực trạng mua sắm hàng điện tử của hộ gia đình 3

I. Các vai trò trong quá trình mua sắm hàng điện tử 3
1. Người khởi xướng. 3
2. Người có ảnh hưởng. 4
3. Người quyết định. 5
4. Người mua 6
5. Người sử dụng 7
II. Quá trình ra quyết định mua 8
1. Nhận biết nhu cầu 8
2. Tìm kiếm thông tin. 9
3. Quyết định mua 11
3.1. Lựa chọn sản phẩm 11
3.2. Lựa chọn nhãn hiệu 11
3.3. Lựa chọn địa điểm 12
3.4. Lựa chọn thời gian 13
Phần II : Cở sở lý thuyết 14
I. Hành vi mua của người tiêu dùng. 14
1. Khái niệm 14
2. Mô hình hành vi mua. 14
II. Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua sắm hàng điện tử của hộ gia đình. 15
1. Quy mô gia đình. 15
1.1. Giai đoạn độc thân 16
1.2. Giai đoạn mới cưới : trẻ và chưa có con. 16
1.3. Giai đoạn tổ ấm đầy đủ I : có con nhỏ dưới 6 tuổi 17
1.4. Giai đoạn tổ ấm đầy đủ II : đứa con trong gia đình bé nhất là 6 tuổi. 17
1.5. Giai đoạn tổ ấm đầy đủ III 17
2. Thu nhập và nghề nghiệp của các thành viên. 18
2.1. Nhóm tiêu dùng bậc thấp. 18
2.2. Nhóm tiêu dùng bậc cao. 19
3. Vai trò của các thành viên trong các quyết định mua 20
Phần III: Ý kiến cá nhân 21
Phần Kết luận 25
Tài liệu tham khảo 27
Tài liệu