Information
MỤC LỤC
Lời mở đầu 1
Lời cảm ơn 2
Phần I: Khái quát về bộ môn khoa học xã hội lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam 3

I. Đối tượng nghiên cứu: 3
II. Mục đích, yêu cầu, chức năng, nhiệm vụ: 4
1. Mục đích ,yêu cầu: 4
a. Mục đích: 4
b. Yêu cầu: 4
2. Chức năng: 4
3. Nhiệm vụ: 5
III. Phương pháp nghiên cứu: 5
IV. ý nghĩa khoa học và thực tiễn: 6
Phần II: Đảng cộng sản Việt Nam ra đời(1930) đánh dấu bước ngoặt vĩ đại của lịch sử cách mạng Việt Nam 7
A. sự ra đời của Đảng Cộng Sản Việt Nam : 7
I. Tình hình thế giới và Việt Nam : 7
1. Tình hình thế giới: 7
2. Bối cảnh lịch sử nước ta trước ngày Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời: 8
a.Trước hồi thuộc Pháp , xã hội Việt Nam căn bản là một xã hội phong kiến. 8
b. Giai cấp địa chủ phong kiến bị phân hoá, giai cấp công nhân ra đời. 9
c. Cuộc khủng hoảng đường lối giải phóng dân tộc, nhiều Đảng phái xuất hiện 11
II- Đồng chí Nguyễn ái Quốc truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin chuẩn bị thành lập Đảng: 15
1. Đồng chí Nguyễn ái Quốc truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin 15
2. Đồng chí Nguyễn Ái Quốc trực tiếp chuẩn bị thành lập Đảng 17
III. Hội nghị thành lập Đảng Cộng Sản-Cương lĩnh đầu tiên của Đảng 19
1. Thống nhất các tổ chức cộng sản 19
2. Cương lĩnh đầu tiên của Đảng 21
III. Ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam 26
1. Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời ngày 3 tháng 2 năm 1930 là một tất yếu lịch sử vì 26
2. Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời ngày 3 tháng 2 năm 1930 đã đánh dấu một bước ngoặt trọng đại của lịch sử cách mạng Việt Nam là vì 26
B. Những thành tựu cơ bản của cách mạng Việt Nam trong 70 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam . 27
I. Thắng lợi của CM tháng 8 /1945 lập lên nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà 28
1. Ba cao trào và sự phát triển lực lượng cách mạng tiến tới khởi nghĩa giành chính quyền: 28
1.1. Cao trào cách mạng 1930 - 1931 và Xô Viết Nghệ Tĩnh 28
1.2. Cao trào vận động dân chủ 1938 - 1939 30
1.3. Cao trào giải phóng dân tộc 1939 - 1945 33
2. Nguyên nhân thắng lợi , ý nghĩa lịch sử và kinh nghiệm lịch sử : 35
2.1. Nguyên nhân thắng lợi: 35
2.2. Ý nghĩa lịch sử của cách mạng Tháng Tám 1945: 36
2.3. Kinh nghiệm lịch sử của cách mạng Tháng Tám 1945: 36
II. Giữ vững chính quyền cách mạng sau thắng lợi của cách mạng Tháng Tám 1945 37
III. Đảng lãnh đạo thành công cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ (1945-1954): 40
1. Bối cảnh lịch sử 40
2. Đường lối lãnh đạo của Đảng.Thắng lợi của cuộc kháng chiến : 40
3. Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử và kinh nghiệm lịch sử 45
a. Nguyên nhân thắng lợi 45
b. Ý nghĩa thắng lợi: 45
c. Kinh nghiệm lịch sử: 46
IV. Đảng lãnh đạo thành công Cách mạng Xã hội Chủ Nghĩa ở miền Bắc và kháng chiến chống Mỹ ,cứu nước ở miền Nam (1954-1975) 46
1. Đặc điểm tình hình đất nước 46
2. Đảng lãnh đạo cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và kháng chiến chống Mỹ cứu nước ở miền Nam: 47
3. Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa thắng lợi và kinh nghiệm lịch sử : 51
3.1. Nguyên nhân thắng lợi: 51
3.2. Ý nghĩa thắng lợi: 51
3.3. Kinh nghiệm lịch sử: 51
V. Những thành tựu đạt được trong thời kì cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc(1975-nay) 52
Kết luận 54
Tài liệu