Information
MỤC LỤC
Trang
Lời nói đầu. 1
B. Nội dung. 2
I. tìm hiểu chung về tổ chức và cơ cấu tổ chức . 2

1. Tổ chức là gì? 2
2. Cơ cấu tổ chức là gì? 2
3. Các loại hình cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp. 2
II. Cơ cấu tổ chức “Trực tuyến” ưu, nhược điểm và phạm vi ứng dụng. 3
1. Cơ cấu tổ chức trực tuyến, đặc điểm và yêu cầu của nó. 3
a. khái niệm. 3
b. Đặc điểm. 3
c. Các yêu cầu đối với cơ cấu tổ chực trực tuyến. 4
2. Ưu nhược điểm của cơ cấu tổ chức “Trực tuyến”. 5
a. Ưu điểm. 5
b. Nhược điểm. 6
3. Phạm vi ứng dụng. 6
III. Mô hình cơ cấu tổ chức của xí nghiệp sản xuất Ruốc. 7
1. Phân tích cơ cấu tổ chức xí nghiệp sản xuất Ruốc. 7
a. Cấp lãnh đạo. 7
b. Các tuyến đơn vị trực tiếp sản xuất. 8
2. Ưu, nhược điểm và giải pháp khắc phục. 8
a. Ưu điểm. 8
b. Nhược điểm. 8
c. Giả pháp. 8
Kết luận. 10
Danh mục sách tham khảo 11
Tài liệu