Information
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU 1

1. Lý do chọn đề tài 1
2. Mục đích nghiên cứu 2
3. Nhiệm vụ nghiên cứu 2
4. Đối tượng nghiên cứu 3
5. Phương pháp nghiên cứu
6. ý nghĩa lý luận và ý nghĩa thực tiễn của đề tài 3
3
PHẦN NỘI DUNG 4
Chương 1. Cơ sở lý luận và cơ sở pháp lý của việc chỉ đạo giáo dục đạo đức học sinh trong trường THPT 4

1.1. Một số cơ sở lý luận của việc chỉ đạo … 4
1.2. Một số cơ sở pháp lý của việc chỉ đạo … 9
Chương 2. Thực trạng của việc chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức của học sinh trường THPT Thành phố Điện Biên Phủ Tỉnh Điện Biên trong giai đoạn hiện nay 11
2.1. Một số nét về trường THPT Thành phố Điện Biên Phủ Tỉnh Điện Biên 11
2.2. Những tồn tại, khó khăn 13
2.3. Một số vấn đề đặt ra trong quản lý nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức học sinh ở trường THPT Thành phố Điện Biên Phủ Tỉnh Điện Biên trong giai đoạn hiên nay 15
Chương 3. Một số biện pháp chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức học sinh ở trường THPT Thành phố Điện Biên Phủ Tỉnh Điện Biên 16
3.1. Nâng cao hơn nữa nhận thức, vị trí, vai trò và ảnh hưởng của giáo dục đạo đức cho các lực lượng giáo dục …..
3.2. Tăng cường sự lãnh đạo của Chi bộ Đảng, của Đoàn TN… 16
16
3.3. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của đội ngũ trường THPT trong công tác giáo dục đạo đức học sinh 17
3.4. Giáo dục đạo đức thông qua môn học, bài học 20
3.5 Giáo dục đạo đức học sinh thông qua các HĐNGLL
3.6. Kết hợp GD giữa nhà trường - gia đình - xã hội …
3.7. Xây dựng nền nếp tự giáo dục của tập thể học sinh 21
23
24
PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 25
1. Một số kết luận 25
2. Một số kiến nghị - đề xuất 26
PHẦN TÀI LIỆU THAM KHẢO
Tài liệu