Information
1. Lý do chọn đề tài:
Khi nói về cán bộ và vai trò của cán bộ những nhà kinh điển của Chủ nghĩa Mác- Lênin đã từng đưa ra rất nhiều những luận điểm rất nổi tiếng. C.Mác đã từng viết: “Muốn thực hiện tư tưởng thì cần có những con người sử dụng lực lượng thực tiễn”. ( C.Mác và Ph.Ăngghen: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, H, 1995, T.2, tr.181 ). Lênin thì đã khẳng định: “Trong lịch sử chưa hề có một giai cấp nào giành được quyền thống trị nếu nó không đào tạo ra được trong hàng ngũ của mình những lãnh tụ chính trị, những đại biểu tiên phong có đủ khả năng tổ chức và lãnh đạo phong trào”.( V.I Lênin, Toàn tập, Nxb Tiến Bộ, Mátxcơva, 1974- T.4, Tr. 473 ). Đến Chủ Tịch Hồ Chí Minh, Người cũng đã từng nêu những tư tưởng của mình về vai trò của con người và cán bộ trong cách mạng. Người nói: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”;“công việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”.
Nhân dân làm nên lịch sử, làm nên các cuộc cách mạng xã hội nhưng trong cuộc cách mạng đó không thể không nhắc đến vai trò của những vĩ nhân, và bộ phận cán bộ lãnh đạo cách mạng. Đó chính là con người đưa ra định hướng, chiến lược và hướng dẫn quần chúng nhân dân thực hiện; thành công hay thất bại của cách mạng có vai trò to lớn của bộ phận cán bộ cách mạng. Trong giai đoạn hiện nay,khi đã giành được chính quyền, lãnh đạo công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc đội ngũ cán bộ lại có vai trò quan trọng hơn. V.I Lênin nhấn mạnh nếu không có đội ngũ cán bộ tốt “thì tất cả mọi mệnh lệnh và quyết định sẽ chỉ là mớ giấy lộn”.
C.Mác đã từng nói con người là tổng hòa của mọi mối quan hệ xã hội, vấn đề con người – cán bộ từ lâu đã được xem là nhân tố quyết định hàng đầu cho mọi sự thắng lợi. Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh thời cũng đặc biệt quan tâm đến nhân tố này. Người đã có rất nhiều những bài nói, bài viết về tầm quan trọng của con người- cán bộ, một trong số những tác phẩm lớn bàn về vấn đề này là “Sửa đổi lối làm việc” được Người viết xong vào tháng 10-1947. Những giá trị của tác phẩm này về vấn đề cán bộ đến ngày nay- trong giai đoạn xây dựng đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội vẫn còn nguyên vẹn.
Nghệ An là tỉnh có diện tích rộng nhất của cả nước, nằm trên dải đất Trung Bộ với điều kiện tự nhiên khắc nghiệt và chịu nhiều tổn thất sau hai cuộc kháng chiến chống Thực dân Pháp và Đế quốc Mỹ. Hệ thống phường xã nhiều, số lượng các cơ quan ban nghành lớn, để phát triển nền kinh tế văn hóa xã hội của Tỉnh cần có sự kết hợp của nhiều yếu tố. Trong đó yếu tố được xem là quan trọng hàng đầu chính là con người.
Với mong muốn tìm hiểu sâu sắc và hệ thống hơn việc sử dụng cán bộ của Tỉnh ủy Nghệ An dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh đồng thời đưa ra những giải pháp nhằm phát huy hơn nữa nguồn lực cán bộ của Tỉnh ủy, cũng như muốn có một đóng góp nhỏ đối với quê hương, sau một thời gian khảo sát tại địa phương, tôi quyết định chọn đề tài: “Vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ trong tác phẩm Sửa đổi lối làm việc vào xây dựng đội ngũ cán bộ ở Tỉnh ủy Nghệ An” làm khóa luận tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh.
Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, khóa luận được chia làm ba chương:
Chương I: Sửa đổi lối làm việc- Một tác phẩm lớn của Chủ Tịch Hồ Chí Minh
Chương II: Thực trạng cán bộ và công tác cán bộ tại Tỉnh ủy Nghệ An hiện nay.
Chương III: Những giải pháp cơ bản nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ ở Tỉnh ủy Nghệ An dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh trong tác phẩm Sửa đổi lối làm việc.
Tài liệu