Information
PHẦN 1: LỜI MỞ ĐẦU
Sau khi giải phóng miền nam,nước ta đã bắt tay ngay vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội trên phạm vi cả nước. Đến nay đã được 30 năm,công cuộc quá độ lên chủ nghĩa xã hội đã gặp không ít khó khăn; song đẫ đạt được những thành tựu đáng khích lệ. Và đó là tiền đề để chúng ta tiếp tục công cuộc quá độ lên chủ nghĩa xã hội trong thời gian tiếp theo. Luôn gắn liềnvới công cuộc quá độ lên chủ nghĩa xã hội là những nhiệm vụ kinh tế cơ bản trong thời kì này. Những nhiệm vụ này sẽ đi dọc con đường xây đường xây dựng chủ nghĩa xã hội kể từ lúc nó bắt đầu đến khi nó kết thúc.
Chúng ta không thể xây dựng một chế độ mà lại không có những nhiệm vụ cụ thể và đúng đắn .Những nhiệm vụ về chính trị, kinh tế, xã hội…là bộ khung để ta xây dựng chủ nghĩa xã hội. Chính những nhiệm vụ này đã giúp chúng ta định hình được hướng đI của con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội và từ đó sẽ dẫn tới xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Từ những nhiệm vụ kinh tế trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội, các nhà lãnh đạo, hoạch định chính sách ẽ đưa ra những kế hoạch mang tầm vĩ mô để xây dựng một nền kinh tế thị trường phù hợp với thời kì quá độ này.
Đây là một đề tài không mới và đã được rất nhiều người phân tích, nhưng nó không bao giờ lác hậu và cũ kĩ .Ở bất kì thời điểm nào trong công cuộc quá độ lên chủ nghĩa xã hội, những nhiệm vụ kinh tế cơ bản này vẫn giữ nguyên giá trị của nó.

MỤC LỤC
Phần 1: Lời mở đầu 2
Phần 2: Nội dung 3

2.1> Những nhiệm vụ kinh tế cơ bản của thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 3
2.1.1:Phát triển lực lượng sản xuất,công nhiệp hoá-hiện đại hóa đất nước. 3
2.1.2: Xây dựng quan hệ xản xuất mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa 4
2.1.3: Mở rộng nâng cao hiệu quả kinh tế đối ngoại. 4
2.2> Thực trạng ở Việt Nam 6
2.2.1>Thành tựu đạt được 6
2.2.2> Những khó khăn còn tồn tại. 9
2.3> Giải pháp 10
Tài liệu