Information
LỜI MỞ ĐẦU
Vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng Cộng Sản Việt Nam đã lãnh đạo dân tộc ta vượt qua mọi khó khăn, trở ngại để giành được những thắng lợi to lớn trong cả hai cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc trước đây và công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong những năm qua.
Ngay sau khi hoà bình được lập lại năm 1954, Đảng Cộng Sản Việt Nam đứng đầu là chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn cho nước ta con đường tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa, quá độ thẳng lên chủ nghĩa xã hội. Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện nhưng dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng Sản Việt Nam đã từng bước thu được những thành tựu to lớn trên con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội, nó cho thấy sự lựa chọn và quyết tâm của Đảng và nhân dân ta là đúng đắn, phù hợp với quy luật khách quan và xu thế của thời đại. Tuy nhiên, vẫn còn không ít khó khăn và trở ngại trên con đường quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội, đòi hỏi toàn dân tộc ta dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng Sản Việt Nam phải nỗ lực hơn nữa để thực hiện cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa, đưa nước ta tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội.
Với mục đích tìm hiểu những vấn đề lý luận và thực tế thực hiện con đường quá độ thẳng lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, em đã chọn đề tài “ Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, những vấn đề lý luận và thực tiễn trong những năm thực hiện đường lối đổi mới”. Kết cấu của bài viết bao gồm 3 phần sau:
- Phần I: Lý luận chung về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
- Phần II: Những thành tựu và hạn chế của Việt Nam khi thực hiện quá độ thẳng lên chủ nghĩa xã hội.
- Phần III: Những giải pháp cơ bản để thực hiện thắng lợi con đường quá độ thẳng lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Em xin chân thành cám ơn thầy giáo, TS. Tô Đức Hạnh đã giúp đỡ và hướng dẫn em hoàn thành bài viết này.
Phần I: Lý luận chung về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa
Tài liệu