Information
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1
I- TÌM HIỂU SƠ LƯỢC VỀ WTO VÀ VIỆC VIỆT NAM GIA NHẬP WTO 2

I.1. Tổ chức thương mại thế giới WTO 2
I.2. Việt Nam gia nhập WTO 3
I.3. Tác động của WTO đến nền kinh tế Việt 4
I.3.1. Về đầu tư xây dựng tiềm lực 4
I.3.2. Tác động trong ngành nông nghiệp 5
I.3.3. Tác động tổng thể đối với ngành công nghiệp 5
I.3.4. Trong ngành địch vụ 6
II- THỰC TIỄN NỀN KINH TẾ VIỆT NAM 7
II.1. Những thay đổi về mọi mặt của Việt Nam từ khi tiến hành công cuộc đổi mới trong 20 năm qua 7
II.2. Những tồn tại của nền kinh tế Việt Nam 9
II.2.1. Quy mô nền kinh tế vẫn còn nhỏ 9
II.2.2. Tăng trưởng GDP nhờ lượng nhiều hơn chất 10
II.2.3. Hệ thống tài chính có sự nở rộng nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro 11
II.2.4. Tham nhũng và chất lượng giáo dục, hai điều đáng quan tâm 12
III. MỘT VÀI LÝ LUẬN VỀ KHẢ NĂNG CỦA VIỆT NAM SAU KHI GIA NHẬP WTO 13
III.1. Những cơ hội của Việt Nam khi gia nhập WTO 14
III.2. Những thách thức mà Việt Nam gặp phải khi gia nhập tổ chức thương mại thế giới 15
IV. VẬN DỤNG THỰC TIỄN CỦA VIỆT NAM ĐỂ TẬN DỤNG CƠ HỘI, VƯỢT QUA THÁCH THỨC 16
LỜI KẾT 19
CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO 20
Tài liệu