Information
MỤC LỤC
Trang
Lời mở đầu 1
Phần I: Tổng quan về bộ tiêu chuẩn SA8000 Hệ thống trách nhiệm xã hội 2

1. Giới thiệu về SA8000 2
1.1. Khái niệm SA8000 và lịch sử ra đời của nó 2
1.2. Mục đích và phạm vi sử dụng 3
1.3. Đối tượng áp dụng 4
2. Nội dung của bộ tiêu chuẩn 4
2.1. Một số thuật ngữ và định nghĩa 4
2.2. Các yêu cầu về trách nhiệm xã hội. 5
2.2.1. Lao động trẻ em. 5
2.2.2. Lao động cưỡng bức 6
2.2.3. Sức khoẻ và an toàn 6
2.2.4. Tự do nghiệp đoàn và thương lượng tập thể 6
2.2.5. Phân biệt đối xử 7
2.2.6. Thi hành kỷ luật 7
2.2.7. Giờ làm việc 7
2.2.8. Tiền lương 8
2.2.9. Hệ thống quản lý 8
3. Các bước để lấy chứng nhận SA8000 12
3.1. Các bước để thực hiện SA8000 12
3.2. Các bước để lấy chứng nhận SA8000 12
3.2.1. Tóm tắt các bước để lấy chứng nhân 12
3.2.2. Các bước để đăng ký chứng nhận 12
3.2.3. Đánh giá nội bộ SA8000 13
3.2.4. Thăm dò trước khi đánh giá 14
3.2.5. Đánh giá chứng nhận 14
3.2.6. Duy trì chứng nhận 15
4. Lợi ích của việc áp dụng SA8000 16
4.1. Lợi ích đứng trên quan điểm của khách hàng 17
4.2. Lợi ích đối với hội viên ký kết SA8000 17
4.3. Lợi ích của các tổ chức SA8000 17
5. Tình hình áp dụng SA8000 trên thế giới 19
Phần II: Tình hình áp dụng SA8000 ở việt nam Hiện Nay 21
1. Sự cần thiết phải áp dụng SA8000 trong các doanh nghiệp 21
2. Những điểm cần lưu ý khi áp dụng trách nhiệm xã hội và các Bộ quy tắc ứng xử ( Code of Conduct – CoC) 22
3. Thực trạng của vấn đề nghiên cứu 24
3.1. Thực trạng áp dụng SA8000 ở Việt Nam hiện nay 24
3.2. Những khó khăn tồn tại mà doanh nghiệp Việt Nam gặp phải khi áp dụng SA8000 26
Phần III: Giải pháp nhằm đẩy mạnh bộ tiêu chuẩn SA8000 trong các doanh nghiệp Việt Nam 28
1. Một số giải pháp đẩy mạnh việc áp dụng bộ tiêu chuẩn SA8000 trong các doanh nghiệp Việt Nam 28
1.1. Giải pháp từ nội bộ doanh nghiệp 28
1.2. Về phía các tổ chức xã hội 28
1.3. Về phía nhà nước 29
2. Những điều kiện cần thiết để thực thi thành công SA8000 30
Phần kết 31
Tài liệu