Information
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 3

1. Tính tất yếu 3
2. Mục đích nghiên cứu 4
3. Đối tượng nghiên cứu 4
4. Phạm vi nghiên cứu 4
5. Phương pháp nghiên cứu 4
6. Kết cấu của bản báo cáo 4
Chương 1: QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH HOÀNG MAI 5
1.1. Sơ lược quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Hoàng Mai 5
1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Agribank 5
1.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của Agribank chi nhánh Hoàng Mai 7
1.1.2.1. Công tác huy động vốn 7
1.1.2.2. Công tác cho vay 7
1.1.2.3. Về kinh doanh dịch vụ và kế toán: đến ngày 31/12/2007: 8
1.1.2.4. Công tác ngân quỹ: 8
1.1.2.5. Hoạt động tin học: 8
1.1.2.6. Về nhân sự: 9
1.2. Cơ cấu tổ chức 9
1.2.1. Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn 9
1.2.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Chi nhánh Hoàng Mai 11
1.3. Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban 12
1.3.1. Phòng Kế hoạch, Kinh doanh 12
1.3.2. Phòng Kế toán và Ngân quỹ 13
1.3.3. Phòng Hành chính và Nhân sự 15
1.3.4. Phòng Kiểm tra, kiểm soát nội bộ 17
1.3.5. Phòng Thanh toán quốc tế 18
1.3.6. Phòng Dịch vụ và Marketing 19
1.3.7. Phòng Điện toán 22
Chương 2: THỰC TRẠNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH HOÀNG MAI 24
2.1. Một số sản phẩm, dịch vụ của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam 24
2.1.1. Tiết kiệm bằng VND và ngoại tệ 24
2.1.2. Cung cấp tín dụng 25
2.1.3. Dịch vụ bảo lãnh 25
2.1.4. Dịch vụ cho thuê tài chính 26
2.1.5. Thanh toán quốc tế 26
2.1.6. Dịch vụ thẻ 26
2.1.7. Kinh doanh ngoại tệ 28
2.1.8. Kinh doanh mỹ nghệ vàng bạc đá quý 28
2.1.9. Kinh doanh chứng khoán 28
2.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2007 của chi nhánh Hoàng Mai 29
2.2.1. Tình hình kinh tế xã hội năm 2007 ảnh hưởng đến hoạt động của ngân hàng 29
2.2.1.1. Thuận lợi 29
2.2.1.2. Khó khăn 29
2.2.2. Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh năm 2007: 30
2.2.2.1. Phân tích cơ cấu nguồn vốn và sử dụng vốn 31
2.2.2.2. Phân tích kết quả một số nghiệp vụ kinh doanh chủ yếu năm 2007 33
3.2.3. Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh năm 2006: (Bảng 2.5) 39
3.2.4. Phân tích một số chỉ tiêu tài chính cơ bản: 42
Chương 3 PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ KINH DOANH NĂM 2008 43
3.1. Những ưu điểm và một số tồn tại của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn trong giai đoạn hiện nay 43
3.1.1. Ưu điểm 43
3.1.2. Những tồn tại 43
3.2. Những ưu điểm và một số tồn tại trong hoạt động của Chi nhánh Hoàng Mai 44
3.2.1. Ưu điểm 44
3.2.2. Một số tồn tại 45
3.3. Định hướng phát triển trong thời gian tới 46
3.3.1. Mục tiêu nhiệm vụ kinh doanh năm 2008 của Chi nhánh Hoàng Mai 46
3.3.2. Giải pháp thực hiện 48
3.3.2.1. Về huy động vốn: 48
3.3.2.2 Về tín dụng: 49
3.3.2.3. Về lãi suất kinh doanh: 49
3.3.2.4. Về Thanh toán quốc tế: 49
3.3.2.5. Về Tài chính, ngân quỹ: 50
3.3.2.6. Công tác Tin học và hiện đại hoá Ngân hàng: 50
3.3.2.7. Công tác kiểm tra, kiểm soát: 50
3.3.2.8. Công tác tổ chức cán bộ và đào tạo: 51
3.4. Định hướng phát triển của NHNo&PTNT trong giai đoạn tới 51
KẾT LUẬN 53
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
Tài liệu