Information
LỜI MỞ ĐẦU
Tính cấp thiết của đề tài:
Mặc dù cải cách hành chính đó được thực hiện từ nhiều năm nay, song trên thực tế vấn đề này vẫn cũn tồn tại nhiều bất cập nhất là thủ tục tiếp nhận và giải quyết cụng việc của cụng dõn và phỏp nhõn. Biểu hiện thủ tục hành chớnh hiện cũn thiếu đồng bộ, rườm rà, phức tạp. Các cơ quan thường xuất phát từ yêu cầu thuận tiện của cơ quan mà chưa quan tâm đầy đủ đến nguyện vọng và sự thuận tiện của dân. Nhiều cơ quan chưa chấp hành đúng các quy định của việc tiếp nhận và giải quyết công việc của dân, cũn đùn đẩy trách nhiệm trong việc giải quyết giữa các cơ quan. Thậm chí, có cơ quan cũn tự đặt ra các khoản phí và lệ phhí không đúng thẩm quyền hoặc thu quá mức quy định, không niêm yết công khai cho nhân dân biết các thủ tục hành chính, không bố trí cán bộ có đủ trỡnh độ và phẩm chất làm nhiệm vụ... Do đó làm cho "bộ máy hành chính hoạt động kém hiệu quả, bộc lộ những mặt yếu kém, bất cập về chất lượng và năng lực của bộ máy Nhà nước dẫn đến ách tắc chậm trễ trong việc thực hiện các chương trỡnh cải cỏch cũng như trong quản lý xó hội một cỏch cú hiệu quả. (14;114)
Nhận thức được vấn đề này, các Nghị quyết của Đại hội Đảng kháo VII và VIII (đặc biệt là Hội nghị lần thứ 8 của Ban chấp hành trung ương Đảng) đó khẳng định: "tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước Cộng hoà XHCN. Việt Nam, trọng tâm là cải cách một bước nền hành chính Nhà nước". Trên cơ sở đó Chính phủ cũng ra Nghị quyết số 38/CP ngày 4/5/1994 về "Cải cách một bước thủ tục hành chính trong việc giải quyết công việc của công dân và tổ chức", coi đó là khâu đột phá trong cải cách hành chính nhằm cải thiện mối quan hệ giữa Nhà nước và công dân, tổ chức. Đáp ứng đũi hỏi thiết yếu của cuộc sống từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế thị trường định hướng XHCN và phù hợp với tiền trỡnh hội nhập, xu hướng toàn cầu hoá đang diễn ra mạnh mẽ trên thế giới, Nghị quyết 38/CP đó chỉ đạo tập trung cải cách thủ tục hành chính vào 7 lĩnh vực cơ bản là: Cấp giấy phép đầu tư, cấp phép sử dụng nhà và đất xây dựng, xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, thành lập doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh, giải quyết khiếu nại tố cỏo, cấp phỏt vốn ngõn sỏch và vốn đầu tư xây dựng cơ bản.
Sau một thời gian thực hiện, nhiều ngành nhiều cấp đó tiến hành niờm yết cụng khai thủ tục hành chớnh, rà soỏt bói bỏ hoặc sửa đổi những thủ tục đó lỗi thời và ban hành những thủ tục hành chớnh phự hợp. Đặc biệt nhiều địa phương đó xõy dựng được các mẫu hỡnh chớnh về cải cỏch thủ tục hành chính và thí điểm có kết quả cao, xong chưa được kịp thời tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm để triển khai trên toàn quốc.
Vỡ vậy việc nghiờn cứu cải cỏch thủ tục hành chớnh là luụn luụn cần thiết.
Mục đích và nhiệm vụ của đề tài.
Mục đích của đề tài là làm rừ cơ sở lý luận của thủ tục hành chớnh và cải cỏch thủ tục hành chớnh trong cụng cuộc cải cỏch nền hành chớnh Quốc gia. Đồng thời phân tích thực trạng cải cách thủ tục hành chính của UBND quận Đống Đa từ khi có Nghị quyết 38/CP của Chính phủ.
Trờn cơ sở đó đề tài đưa ra nhận xét và đánh giá về cải cách thủ tục hành chính, so sánh giữa lý luận về thực tiễn, đồng thời đưa ra giải pháp góp phần hoàn thiện cải cách thủ tục hành chính theo mô hỡnh "một cửa" ở UBND quận Đống Đa.
Đối tượng, phạm vi nghiên cứu
Đề tài tập trung vào nghiên cứu thủ tục liên hệ, đó là thủ tục giải quyết công việc liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, pháp nhân. Bên cạnh đó đề tài cũng nghiên cứu việc xây dựng một số mẫu hỡnh hành chớnh về cải cỏch thủ tục hành chính ở một số địa phương. Đặc biệt là việc xây dựng mô hỡnh "một cửa" ở UBND quận Đống ĐA và những vấn đề quan tâm để thúc đẩy hoàn thiện mô hỡnh "một cửa".
Phương pháp nghiên cứu.
Đề tài được tiếp cận theo phép duy vật biện chứng và duy vật lịch sử, lấy học thuyết Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và các quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về cải cách hành chính và cải cách thủ tục hành chính làm nền tảng sau đó soi qua thực tiễn quan sát để rút ra kết luận.
Đồng thời đề tài cũng sử dụng phương pháp nghiên cứu tổng hợp từ cỏc bỏo cỏo, cỏc hội thảo, cỏc tài liệu tham khảo và cỏc thụng tin mới nhất về cải cỏch thủ thục hành chớnh.
Một số tài liệu được đề tài sử dụng làm cơ sở như:
- Nghị quyết Hội nghị lần 8 Ban chấp hành trung ương Đảng khoá VII.
- Nghị quyết Hội nghị lần 3 Ban chấp hành trung ương Đảng khoá VIII.
- Nghị quyết 38/CP ngày 4/5/1994 của Chớnh phủ.
- Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, tổng kết UBND quận Đống Đa trong quá trỡnh thực hiện cải cỏch thủ tục hành chớnh.
- Cỏc tài liệu, giỏo trỡnh của Học viện hành chớnh Quốc gia.
Luận văn được kết cấu như sau:
Lời mở đầu: Trỡnh bày lý do chọn đề tài, mục đích, đối tượng phạm vi, phương pháp nghiên cứu, và các nguồn tư liệu sử dụng.
Chương I: Những vấn đề về lý luận về thủ tục hành chớnh và cải cỏch thủ tục hành chớnh
Chương II: Thực tiễn cải cách thủ tục hành chính ở UBND quận Đống Đa.
Chương III: Một số nhận xột và giải phỏp gúp phần hoàn thiện cải cỏch thủ tục hành chớnh theo mụ hỡnh "một cửa" ở UBND quận Đống Đa.
Kết luận: Tóm tắt một số vấn đề đó nghiờn cứu.
Danh mục tài liệu tham khảo
Vỡ thời gian và kiến thức có hạn, thêm vào đó lại chưa trải qua kinh nghiệm công tác thực tế, cho nên trong luận văn này chỉ hệ thống lại những vấn đề cơ bản về thủ tục hành chính và cải cách thủ tục hành chính, trỡnh bày lại mụ hỡnh "một cửa" mà UBND quận Đống Đa đang áp dụng. Cũng vỡ những hạn chế trờn nờn luận văn này không thể tránh khỏi những thiếu sót, em rất mong sẽ nhận được sự giúp đỡ và góp ý kiến của ban lónh đạo của UBND quận Đống Đa, các thầy cô giáo của Học viện Hành chính Quốc gia để em hoàn thiện luận văn này.
Ngoài sự nỗ lực cố gắng của bản thân luận văn này được hoàn thành với sự giúp đỡ nhiệt tỡnh của ban lónh đạo UBND quận Đống Đa và các thầy cô giáo trong Học viện Hành chính Quốc gia, đặc biệt là sự giúp đỡ, quan tâm tận tỡnh của thầy giỏo, Thạc sỹ Bựi Xuõn Lự - Phú trưởng khoa Văn bản và công nghệ hành chính Học viện hành chính Quốc gia.
Em xin chân thành cảm ơn.
Tài liệu