Information
NỘI DUNG BÁO CÁO THỰC TẬP
I/ Giới thiệu khái quát về cơ sở thực tập.

1/ Vị trí.
2/ Quy mô.
3/ Sự đón tiếp của nhà hàng.
4/ Mặt hàng kinh doanh.
5/ Sơ đồ cơ cấu tổ chức của nhà hàng.
II/ Cơ sở vật chất kỹ thuật của nhà hàng.
1/ Đặc điểm cơ sở vật chất kỹ thuật của nhà hàng.
2/ Trang thiết bị trong nhà hàng.
2.1/ Giới thiệu về trang thiết bị.
2.2/ Một số trang thiết bị cơ bản.
2.2.1/ Thiết bị lạnh.
2.2.2/ Thiết bị chứa đựng hàng hóa, nguyên liệu.
2.2.3/ Thiết bị theo dõi, khống chế nhiệt độ, độ ẩm không khí.
2.2.4/ dụng cụ ăn uống trong nhà hàng.
III/ Tổ chức lao động trong nhà hàng.
1/ Tổ chức lao động.
2/ Ý nghĩa của tổ chức lao động hợp lý.
3/ Phân công lao động trong nhà hàng.
3.1/ Yêu cầu của phân công lao động.
3.2/ Hình thức phân công lao động trong nhà hàng.
3.2.1/ Phân công lao động theo tính chat nội dung công việc.
3.2.2/ Phân công lao động theo nghiệp vụ chuyên môn.
3.2.3/ Phân công lao động theo cấp bậc quản lý, trình độ, nghề nghiệp.
3.3/ Thời gian biểu làm việc.
4/ Sơ đồ tổ chức lao động trong các bộ phận của nhà hàng.
4.1/ Sơ đồ tổ chức lao động trong bộ phận bàn.
4.2/ Sơ đồ tổ chức lao động của bộ phận bar.
4.3/ Sơ đồ tổ chức lao động trong bộ bếp.
IV/ Cách bố trí phân công lao động trong nhà bếp.
1/ Cách bố trí phân công lao động trong bếp.
1.1/ Cơ cấu tổ chức của bộ phận bếp.
1.2/ Sơ đồ bố trí bộ phận sản xuất của nhà hàng.
2/ Nhiệm vụ cụ thể củatừng chức danh trong bếp.
2.1/ Bếp trưởng: Lê Minh Quang
2.2/ Bếp phó: Lê Văn Sơn
2.3/ Thợ nấu chính.
2.4/ Phụ bếp
2.5/ Nhân viên tạp vụ
V/ Chức năng, nhiệm vụ của từng chức danh trong nhà hàng.
1/ Giám đốc nhà hàng
2/ Quản lý nhà hàng
3/ Trưởng bộ phận
4/ Tổ trưởng
5/ Nhân viên đón tiếp
6/ Nhân viên phục vụ bàn
7/ Nhân viên phụ bàn
8/ Nhân viên phục vụ rượu bia nước ngọt…
9/ Nhân viên thu ngân
VI/ Vấn đề vệ sinh bảo vệ môi trường của nhà hàng
1/ vệ sinh an toàn thực phẩm
2/ Cách quản lý công cụ, dụng cụ của bộ phận thực tập (tốt)
3/ phòng sơ chế các nguyên liệu thực phẩm
4/ Vệ sinh thân thể của nhân viên
5/ Vấn đè bảo vệ môi trường của nhà hàng
VII/ Những món ăn, đồ uống, kiểu phục vụ, loại rượu, cách trình bày nơi thực tâp.
1/ Món ăn
2/ Kiểu phục vụ
3/ Các loại rượu
VIII/ Những quy định đối với mỗi nhân viên trong nhà hàng.
IX/ Bài học kinh nghiệm rút ra trong quá trình thực tập tai cơ sở.
Tài liệu