Information
MỤC LỤC
Lời mở đầu
01
Phần I : giới thiệu tổng quan về công ty Cổ phần Đầu tư – Xây lắp điện Hải Phòng 02
1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 03
1.2 Những đặc điểm cở bản SXKD của Công ty 04
1.3 Mô hình tổ chức bộ máy quản lý hoạt động SXKD của Công ty 06
1.4 Đặc đIểm công tác kế toán tại công ty 09
1.4.1 Tổ chức bộ máy kế toán 09
1.4.2. Hình thức kế toán và các phần hành kế toán tại Công ty 10
1.4.3 Tổ chức hạch toán các phần hành chủ yếu 11
1.4.3.1 Tổ chức hạch toán chi tiết TSCĐ 11
1.4.3.2 Tổ chức hạch toán tiêu thụ sản phẩm 11
1.4.3.3 Tổ chức hạch toán chi phí sx và tính giá thành 12
1.4.3.4 Tổ chức hạch toán tiền lương 12
Phần II: Thực trạng hạch toán TSCĐ hữu hình tại công ty 15
2.1. Tình hình chung về công tác quản lý TSCĐ hữu hình tại Công ty 15
2.2 Kế toán chi tiết TSCĐ hữu hình tại công ty 16
2.3 Kế toán tổng hợp tăng, giảm TSCĐ hữu hình tại công ty 16
2.3.1 Tài khoản sử dụng 17
2.3.2 Sơ đồ hạch toán 17
2.3.3 Kế toán tăng TSCĐ hữu hình tại công ty 19
2.3.4 Kế toán giảm TSCĐ hữu hình tại công ty 23
2.4 Kế toán khấu hao TSCĐ hữu hình tại công ty 31
2.5 Kế toán sửa chữa tài sản cố địnhvà các nghiệp vụ khác về TSCĐ tại công ty 32
2.5.1 Kế toán sửa chữa TSCĐ hữu hình 34
2.5.2 Công tác kiểm kê dánh giá lại TSCĐ hữu hình tại công ty 36
Phần III : Đánh giá thực trạng và phương hướng hoàn thiện hạch kế toán TSCĐ của công ty
3.1 Đánh giá khái quát tình hình hạch toán TSCĐ hữu hình tại công ty 38
3.2 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hạch toán TSCĐ hữu hình 40
KẾT LUẬN 45
Nhận xét của công ty xây lắp điện Hải Phòng 46
Nhận xét của giáo viên hướng dẫn 47
Danh mục tài liệu tham khảo 48
Mục lục 50-51
Tài liệu