Information
Phần I: Vốn với phát triển kinh tế xã hội ở Việt Nam
I.cơ sở lí luận của việc hình thành vốn
Trong các hàm sản xuất nhân tố vốn là một nhân tố quan trong hợp thành thu nhập:
Q=(K, L)
Để hiểu hơn về vai trò của vốn trong trong tăng trưởng kinh tế ta sẽ phân tích vai trò của nó trong các mô hình sau:
1. Mô hình Harrod-Domar
Trong mô hình này, vốn có vai trò quan trọng, có tính quyết định trong trong quá trình tăng trưởng kinh tế. Mô hình Harrod- Domar do hai nhà kinh tế người Mỹ là Roy Harrod và Evsay Domar đồng thời đưa ra đã nêu rõ môi quan hệ giữa vốn và tăng trưởng. Mô hình này cho rằng, đầu ra của bất kì đơn vị kinh tế nào, dù là một công ty, một ngành hay toàn bộ nền kinh tế sẽ phụ thuộc vò tổng số vốn đầu tư cho đơn vị đó. Nếu gọi tốc độ tăng trưởng của đầu ra là g, có nghĩa là:
g = s/k
trong đó: s là tỉ lệ tiết kiệm trong tông sản phâm quốc dân, K là hệ số ICOR, nó nói lên rằng, vốn sản xuất được tạo ra dưới dạng nhf máy, trang thiết bị là yếu tố cơ bẩncủ tăng trưởng kinh tế, các khoản tiêt kiệm của dân cư và các công ty là nguồn gốc cơ bản của đầu tư. Tỷ số gia tăng vốn sản lượng (icor) chính là tỉ số đo năng lực sản xuất của phần vốn tăng thêm.
Như vậy, theo quan điểm của Harrod – Domar, Vốn làyéu tố cơ bản nhất của tăng trưởng kinh tế.Do vây, yếu tố quyết định nhất để tăng trưởng nhanh là tăng tỉ lệ tiết kiệm.
Tài liệu