Information
Mục Lục
I/ Khái quát về tập đoàn Hon Da

II/Tình huống chiến lược
1. Lý do quyết định đầu tư ra thị trường nước ngoài
2. Nội dung chiến lược của Hãng
2.1 Cơ sở đầu tư vào Bắc Mỹ
2.2 Vốn đầu tư và kế hoạch xây dựng
2.3 Chọn địa điểm
2.4 Hoạt động phụ trợ
2.5 Hệ thống sản xuất
2.6 Hoạt động kinh doanh
III/ Phân tích chiến lược
1.Chiến lược theo đuổi
2.cở sở của chiến lược
3.Khả năng vượt trội
4.Chiến lược Marketing
5.Kết luận

Tài liệu