Information
LỜI MỞ ĐẦU
Ngay khi xuất hiện, con người đã tiến hành các hoạt động khác nhau như kinh tế, xã hội, văn hóa… Trong đó hoạt động kinh tế giữ vị trí trung tâm và là cơ sở cho các hoạt động khác: xã hội càng phát triển, hoạt động sản xuất của cải vật chất là cơ sở của đời sống xã hội loài người và là hoạt động cơ bản nhất trong tất cả các hoạt động của con người. Bằng việc “sản xuất ra những tư liệu sinh hoạt của mình, như thế con người đã gián tiếp sản xuất ra chính đời sống vật chất của mình”. Đây là một quan điểm duy vật hết sức cơ bản và khoa học. Quan điểm này là cơ sở để xem xét giải thích nguồn gốc sâu xa của mọi hiện tượng kinh tế xã hội, đồng thời nó cho chúng ta thấy được căn nguyên cơ bản của quá trình phát triển của lịch sử xã hội loại người là thay đổi các phương thức sản xuất vật chất. Lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất là hai mặt của phương thức sản xuất, chúng tồn tại không tách rời nhau, tác động qua lại lẫn nhau một cách biện chứng tạo thành quy luật, sự phù hợp của quan hệ sản xuất với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất – quy luật cơ bản nhất của sự vận động, phát triển xã hội. Vận dụng quy luật cơ bản trên Đảng ta đã đề ra những đường lối chủ trương vào công cuộc xây dựng và đổi mới đất nước. Nhìn lại chặng đường mà chúng ta đã đi qua: trước khi đổi mới đất nước thật sự khó khăn. Bao nhiêu câu hỏi đặt ra, bao nhiêu lo lắng, băn khoăn về tương lai đất nước. Hơn 20 năm đi qua, những câu hỏi đó đã có lời đáp để ngày hôm nay chúng ta hãnh diện, tự hào hạnh phúc với một đất nước Việt Nam có một vị thế hoàn toàn mới, một đât nước Việt Nam thật sự đàng hoàng, to đẹp trong cảm nhận của bạn bề quốc tế. Đảng của chúng ta đã thật sự vĩ đại và thành công đã đưa đất nước đến ngày hôm nay.
Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất quê hương , mỗi người cần phải có sự quan tâm hiểu biết về tình hình phát triển của đất nước mình cũng như những nhân tố tác động đến sự phát triển ấy. Đó chính là lí do em chọn đề tài này. Qua đây em muốn gửi lời cảm ơn đến cô, những bài giảng của cô dẫn dắt chúng em hiểu biết sâu sắc hơn về con đường mà đất nước chúng ta đang đi, nhiệm vụ của cả nước ta phải làm dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng.
Đây là lần đầu tiên em phải thực hiện một đề tài nên không thể tránh khổi những sai sót. Vì thế em mong cô bỏ qua và bổ sung cho đề tài hoàn thiện hơn.
PHÂN TÍCH NỘI DUNG QUY LUẬT QUAN HỆ SẢN XUẤT PHÙ HỢP VỚI TÍNH CHẤT VÀ TRÌNH ĐỘ CỦA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT VÀ VẬN DỤNG CỦA ĐẢNG TA TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Tài liệu