Information
ĐẶT VẤN ĐỀ
Bệnh viện là đơn vị y tế trong lĩnh vực khám chữa bệnh, có nhiệm vụ khám chữa bệnh, nghiên cứu khoa học, đào tạo cán bộ, chỉ đạo tuyến, phòng bệnh, hợp tác quốc tế, quản lý kinh tế trong bệnh viện. Trong đó nhiệm vụ khám chữa bệnh giữ vị trí hết sức quan trọng. Để làm tốt nhiệm vụ đó, không thể thiếu vai trò của khoa dược bệnh viện.
Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn là đơn vị trực thuộc sở y tế Hà Nội. Bệnh viện có 25 khoa trong đó có một khoa dược trực thuộc giám đốc bệnh viện, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc bệnh viện, là tổ chức cao nhất đảm nhiệm mọi công tác về dược, không chỉ có tính chất thuần tuý của một khoa chuyên môn mà còn thêm tính chất của một bộ phận quản lý và tham mưu về toàn bộ công tác dược nhằm nâng cao hiệu quả và đảm bảo an toàn trong khám chữa bệnh nhất là trong sử dụng thuốc. Trong điều kiện tình hình bệnh tật ngày một phức tạp, bệnh viện cần có một khoa dược với công tác hợp lý để đáp ứng được yêu cầu đặt ra. Vì vậy việc tìm hiểu về công tác dược tại khoa dược là cần thiết để biết đựơc những thành tựu và tồn tại và đặt ra giải pháp khắc phục trong thời gian tới.
Tôi nghiên cứu đề tài với mục tiêu tìm hiểu về : chức năng, nhiệm vụ; thành tựu và tồn tại của khoa dược.
Công tác dược, trong bệnh viện Xanh pôn

MỤC LỤC
Đặt vấn đề 1
Phần một : tổng quan 2

1 ) Chức năng nhiệm vụ khoa dược 2
2) Tổ chức khoa dược bệnh viện 4 3) Tồn tại 4
Phần hai : kết quả
1) Chức năng nhiệm vụ của khoa dược bệnh viện Xanh Pôn 5
2) Tổ chức khoa dược bệnh viện Xanh Pôn 6
3) Tồn tại 9
Kết luận 9
Tài liệu tham khảo
Tài liệu