Information
MỤC LỤC

A. PHẦN MỞ ĐẦU
2
B. NỘI DUNG 4
I. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN 4
1. Sự cần thiết khách quan phát triển kinh tế thị trường Việt Nam 4
2. Đặc trưng, bản chất của KTTT định hướng XHCN ở nước ta 6
II. THỰC TRẠNG CỦA KTTT ĐỊNH HƯỚNG XHCN Ở VIỆT NÂM 8
1. KTTT ở Việt Nam còn ở tình trạng sơ khai chưa đạt đến trình độ nền KTTT thế giới. 8
2. Các yếu tố thị trường trong nước đang trong quá trình hình thành nhưng chưa đồng bộ. 9
3. Nhiều thành phần kinh tế tham gia vào thị trường 10
4. Khả năng mở cửa hội nhập gắn kết với thị trường khu vực và thế giới còn hạ chế. 10
5. Quản lý nhà nước về kinh tế xã hội vẫn còn yếu kém 10
III. CÁC GIẢI PHÁP CƠ BẢN ĐỂ PHÁT TRIỂN KTTT ĐỊNH HƯỚNG XHCN Ở VIỆT NAM 11
1. Thực hiện nhất quán chính sách kinh tế nhiều thành phần 11
2. Đẩy mạnh CNH-HĐH ứng dụng KH - CN hiện đại trên cơ sở đó đẩy mạnh phân công lao động xã hội 11
3. Phát triển đồng bộ các loại thị trường 11
4. Mở rộng và nâng cao hiệu quả kinh tế đối ngoại. 12
5. Giữ vững ổn định chính trị, hoàn thiện hệ thống pháp luật 12
6. Xoá bỏ triệt để cơ chế thị tập trung, quan liêu, bao cấp, hoàn thiện cơ chế quản lý kinh tế của nhà nước. 12
C. KẾT LUẬN 13
TÀI LIỆU THAM KHẢO 14

Tài liệu