Information
MỤC LỤC
PHẦN 1 5
KHÁI QUÁT CHUNG VỀ ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI NHÀ MÁY CƠ KHÍ GANG THÉP THÁI NGUYÊN 5

1.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NHÀ MÁY, QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN CỦA NHÀ MÁY 5
1.1.1 Giới thiệu chung về nhà máy 5
1.1.2 Quá trình hình thành và phát triển nhà máy 5
1.2 CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA NHÀ MÁY CƠ KHÍ GANG THÉP 8
1.3 ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ 10
1.3.1 Hình thức tổ chức 10
1.3.2 Nhiệm vụ và chức năng của các bộ phận trong bộ máy quản lý 12
1.4 ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC HỆ THỐNG SẢN XUẤT KINH DOANH 15
1.4.1 Đặc điểm sản xuất. 15
1.4.2 Nhiệm vụ của các phân xưởng 16
1.5 ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN & TÌNH HÌNH VẬN DỤNG CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN TẠI NHÀ MÁY CƠ KHÍ GANG THÉP 17
1.5.1 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán 17
1.5.1.1 Đặc điểm bộ máy kế toán. 17
1.6. TÌNH HÌNH VẬN DỤNG CHẾ ĐỘ KÊ TOÁN TẠI NHÀ MÁY 21
1.6.1 Chế độ kế toán áp dụng 21
1.6.2 Chế độ chứng từ kế toán 21
1.6.3 Chế độ tài khoản kế toán 22
1.6.4 Chế độ sổ kế toán 22
1.6.5 Chế độ báo cáo kế toán 23
PHẦN 2 24
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI NHÀ MÁY CƠ KHÍ GANG THÉP - THÁI NGUYÊN 24

2.1 ĐẶC ĐIỂM NGUYÊN VẬT LIỆU & CÔNG TÁC QUẢN LÝ NVL TẠI NHÀ MÁY 25
2.2 PHÂN LOẠI & TÍNH GIÁ NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI NHÀ MÁY 29
2.2.1 Phân loại nguyên vật liệu tại nhà máy 29
2.2.2 Tính giá nguyên vật liệu tại nhà máy 30
2.2.2.1 Đối với nguyên vật liệu nhập kho trong tháng 30
2.2.2.2 Đối với nguyên vật liệu xuất kho trong tháng 31
2.3 TRÌNH TỰ LUÂN CHUYỂN CÁC CHỨNG TỪ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI NHÀ MÁY CƠ KHÍ GANG THÉP – THÁI NGUYÊN 33
2.3.1 Trình tự luân chuyển các chứng từ kế toán nhập kho nguyên vật liệu 34
2.3.1.1 Đối với nguyên vật liệu mua ngoài nhập kho 36
2.3.1.2 Đối với vật tư mua nội bộ nhập kho 42
2.3.1 Trình tự luân chuyển các chứng từ kế toán xuất kho nguyên vật liệu 47
2.4 HẠCH TOÁN CHI TIẾT NGUYÊN VẬY LIỆU TẠI NHÀ MÁY CƠ KHÍ GANG THÉP 50
2.4.1 Nguyên tắc hạch toán chi tiết nguyên vật liệu tại nhà máy 51
2.4.2 Trình tự ghi chép hạch toán chi tiết nguyên vật liệụ tại nhà máy 51
2.5 HẠCH TOÁN TỔNG HỢP NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI NHÀ MÁY 63
2.5.1 Tài khoản sử dụng 63
2.5.2 Chứng từ sử dụng 63
2.5.4 Hạch toán tổng hợp quá trình nhập kho nguyên vật liệu 65
2.5.4.1 Quy trình ghi sổ quá trình nhập vật tư mua ngoài 65
2.5.4.1 Quy trình ghi sổ quá trình nhập vật tư mua nội bộ 69
2.5.4 Hạch toán tổng hợp quá trình xuất nguyên vật liệu 73
2.6 CÔNG TÁC KIỂM KÊ NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI NHÀ MÁY 91
PHẦN 3 95
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI NHÀ MÁY CƠ KHÍ GANG THÉP 95

3.1 ĐÁNH GIÁ CHUNG 95
3.1.1 Bộ máy kế toán của nhà máy 95
3.1.2 Hình thức ghi sổ kế toán 96
3.2. SỰ CẦN THIẾT PHẢI HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU 96
3.2 NHẬN XÉT CHUNG VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨCC HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU Ở NHÀ MÁY CƠ KHÍ GANG THÉP 97
3.2.1 Ưu điểm 97
3.3.1.1 Công tác quản lý nguyên vật liệu 97
3.3.1.2 Công tác hạch toán kế toán nguyên vật liệu 98
3.2.1 Hạn chế 99
3.4 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TỔ CHỨC HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI NHÀ MÁY CƠ KHÍ GANG THÉP 100
3.4.1 Về hạch toán chi tiết nguyên vật liệu 100
3.4.1.1 Lập phiếu giao nhận chứng từ nhập xuất 100
3.4.1.2 Lập phiếu xuất vật tư theo hạn mức 101
3.4.1.3 Lập phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ 102
3.4.1.4 Công tác hạch toán hàng đi đường 103
3.4.1.5 Lập dự phòg giảm giá hàng tồn kho 106
3.4 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CUNG ỨNG, SỬ DỤNG NGUYÊN VẬT LIỆU 107
KẾT LUẬN 110

Tài liệu