Information
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I. PHÁP LUẬT VỀ BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ TRONG ĐIỀU KIỆN VIỆT NAM ĐÃ LÀ THÀNH VIÊN CỦA WTO 3


I.Pháp luật bảo hộ quyền SHTT 3
1.Các văn bản pháp luật điều chỉnh việc bảo hộ quyền SHTT 3
2. Một số khái niệm được đề cập tại luật SHTT 4
II. Quyền tác giả 5
1. Loại hình được bảo hộ. 5
2. Về các đối tượng không thuộc phạm vi bảo hộ. 6
3. Giới hạn quyền SHTT 7
4. Nội dung,giới hạn,thời hạn bảo hộ quyền tác giả. 8
III. Quyền sở hữu công nghiệp 9
1. Sáng chế 9
2. Kiểu dáng công nghiệp 11
3. Thiết kế bố trí mạch tích hợp 12
4. Nhãn hiệu 12
5. Chỉ dẫn địa lí, bao gồm cả tên gọi xuất xứ hàng hoá 14
6. Các yêu cầu đối với thông tin bí mật, bao gồm bí mật thương mại và dữ liệu thử nghiệm. 15
IV. Bảo hộ giống cây trồng 15

CHƯƠNG II. THỰC THI PHÁP LUẬT VỀ BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ 16


I. Các thủ tục và chế tài Dân sự 16
II. Các biện pháp tạm thời 18
III. Các thủ tục và chế tài hành chính 19
V. Các thủ tục và chế tài hình sự 24
VI. Những hạn chế trong việc thực thi pháp luật về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ 26

CHƯƠNG III. NHỮNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO TÍNH HIỆU QUẢ CỦA LUẬT SHTT 32


I. Đối với nhà nước 32
II. Đối với doanh nghiệp 33
III. Đối với người tiêu dùng 33
Tài liệu