Information
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU 1
Chương 1: TỔNG QUAN VỀ MẠNG MÁY TÍNH 2

1.1.Giới thiệu chung về mạng máy tính 2
1.1.1. Khái niệm mạng máy tính 2
1.1.2. Phân loại mạng máy tính 3
1.1.3. Mô hình OSI 6
1.2. Mạng LAN 9
1.2.1. Khái niệm 9
1.2.2. Mô hình mạng LAN 9
1.3. Các thiết bị dùng để kết nối mạng LAN 9
1.3.1. Card mạng 9
1.3.2. Hub (Bộ tập trung) 10
1.3.3. Switch (Bộ chuyển mạch) 10
1.1.4.Repeater (Bộ khuyếch đại) 10
1.1.5.Bridge ( Cầu nối) 11
1.1.6.Router (Bộ định tuyến) 12
1.1.7.Cable ( Cáp mạng) 12
1.4. Các mô hình mạng 13
1.4.1. Mô hình ngang hàng 13
1.4.2. Mô hình khách chủ 14
1.5. Cấu trúc địa chỉ IP 15
Chương 2: THIẾT KẾ HỆ THỐNG MẠNG LAN CHO TRƯỜNG HỌC 17
2.1. Phân tích 17
2.1.1. Những yêu cầu chung của việc thiết kế mạng 17
2.1.2. Khảo sát thực trạng cho trường PTDT Nội trú huyện Na Hang 17
2.2. Phương án thiết kế mạng LAN cho trường PTDT Nội trú huyện Na Hang 19
2.2.1. Mô hình mạng LAN 20
2.2.2. Lắp đặt các thiết bị phần cứng 27
2.2.3. Phương pháp đi Cable 27
2.2.4. Kết nối Internet 27
Tài liệu