Information
MỤC LỤC
A. KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CHỨNG KHOÁN

I. Cổ phiếu
1. Khái niệm
1.1. Cổ phiếu phổ thông
1.2. Cổ phiếu ưu đãi
1.3. Cổ phiếu quỹ
1.4. Cổ phiếu chưa phát hành
1.5. Cổ phiếu đã phát hành
1.6. Cổ phiếu đang lưu hành
2. Đặc điểm của cổ phiếu
2.1. Tính thanh khoản cao
2.2. Có tính lưu thông
2.3. Tính tư bản giả
2.4. Tính rủi ro cao
II. Trái phiếu
1. Khái niệm
2. Đặc điểm
a. Một trái phiếu thông thường có ba đặc trưng chính
b. Trái phiếu thể hiện quan hệ chủ nợ – con nợ giữa người phát hành và người đầu tư
c. Lãi suất của các trái phiếu rất khác nhau, được quy định bởi các yếu tố
3. Phân loại trái phiếu
3.1. Căn cứ vào việc có ghi danh hay không
3.2. Căn cứ vào đối tượng phát hành trái phiếu
III . Chứng khoán phái sinh
1. Chứng khoán phái sinh
2. Các công cụ phái sinh
2.1. Quyền lựa chọn
2.2. Quyền mua trước
2.3. Chứng quyền
2.4. Hợp đồng kỳ hạn
2.5. Hợp đồng tương lai
B. KẾT LUẬN
Tài liệu