Information
MỤC LỤC
Chương 1: TỔNG QUAN VỀ KIỂM SOÁT THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA HỆ THỐNG KHO BẠC NHÀ NƯỚC 1

1.1. Chi đầu tư XDCB và sự cần thiết của kiểm soát thanh toán vốn đầu tư XDCB qua hệ thống Kho bạc Nhà nước. 1
1.1.1.Khái niệm, đặc điểm của chi đầu tư XDCB từ Ngân sách Nhà nước. 1
1.1.1.1. Khái niệm. 1
1.1.1.2. Đặc điểm. 1
1.1.2. Nội dung chi đầu tư XDCB từ NSNN. 2
1.1.3. Tính tất yếu phải kiểm soát thanh toán vốn đầu tư XDCB từ NSNN qua hệ thống Kho bạc Nhà nước. 4
1.2. Khái niệm, vai trò của kiểm soát thanh toán vốn đầu tư XDCB qua hệ thống Kho bạc Nhà nước. 6
1.2.1. Khái niệm kiểm soát chi đầu tư XDCB. 6
1.2.2. Ý nghĩa, vai trò của kiểm soát thanh toán vốn đầu tư XDCB qua hệ thống KBNN. 6
1.2.2.1. Khái quát về KBNN. 6
1.2.2.2.ý nghÜa, vai trß cña kiÓm so¸t thanh toán vốn ®Çu t* XDCB qua hệ thống KBNN. 9
1.2.3. Nội dung kiểm soát thanh toán vốn đầu tư XDCB qua hệ thống KBNN. 10
Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN QUA HỆ THỐNG KHO BẠC NHÀ NƯỚC. 12
2.1 Khái quát tình hình thanh toán vốn đầu tư XDCB từ NSNN qua hệ thống KBNN. 12
2.2. Thực trạng công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư XDCB từ NSNN qua hệ thống KBNN. 18
2.2.1. Nội dung công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản qua hệ thống Kho bạc nhà nước. 18
2.2.1.1 Kiểm soát hồ sơ ban đầu 20
2.2.1.2. Kiểm soát chi từng lần tạm ứng, thanh toán giá trị khối lượng hoàn thành 21
2.2.1.3 Kiểm soát chi quyết toán dự án, công trình hoàn thành được phê duyệt 22
2.2.2. Thực trạng công tác kiểm soát thanh toán vốn ®Çu t* XDCB qua hệ thống Kho bạc Nhà nước. 23
2.2.1. Kiểm soát thanh toán vốn chuẩn bị đầu tư: 24
2.2.2. Kiểm soát thanh toán vốn thực hiện dự án : 25
2.3. Đánh giá về công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư XDCB qua hệ thống KBNN giai đoạn 2004- 2007. 31
2.3.1 Kết quả đạt được 31
2.3.2 Tồn tại, hạn chế 34
2.3.2.1 Tồn tại về phân bổ kế hoạch và chuyển vốn đầu tư xây dựng cơ bản 34
2.3.2.2 Tồn tại, hạn chế của quy trình kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản 35
2.3.2.3 Tồn tại về mẫu chứng từ thanh toán vốn đầu tư và luân chuyển chứng từ thanh toán giữa các bộ phận nghiệp vụ của Kho bạc Nhà nước 40
2.3.2.4 Tồn tại về công tác kế toán, quyết toán vốn đầu tư hàng năm và tất toán tài khoản vốn đầu tư tại Kho bạc Nhà nước 41
2.3.3 Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế 42
Chương 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN QUA HỆ THỐNG KHO BẠC NHÀ NƯỚC. 44
3.1.Định hướng hoạt động của KBNN. 44
3.1.1. Định hướng chung. 44
3.1.2. Các định hướng cụ thể. 44
3.1.3. Các định hướng cụ thể trong hoạt động thanh toán vốn đầu tư XDCB từ NSNN qua hệ thông KBNN. 46
3.1.4. Mục tiêu trong hoạt động thanh toán vốn đầu tư XDCB từ NSNN qua hệ thống KBNN. 47
3.2. Quan điểm xây dựng các giải pháp. 48
3.3.Một số giải pháp nâng cao chất lượng kiểm soát thanh toán vốn đầu tư XDCB từ NSNN thông qua hệ thống KBNN. 48
3.3.1. Về mô hình tổ chức và phân cấp thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thanh toán vốn đầu tư. 49
3.3.2. Cải tiến thông báo kế hoạch vốn đầu tư . 50
3.3.3. Mối quan hệ với chủ đầu tư. 52
3.3.4. Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng cán bộ. 53
3.3.6. Hoàn thiện quy trình thanh toán của KBNN. 54
3.3.6.1. Quy định rõ đối tượng kiểm soát thanh toán. 54
3.3.6.2. Tiếp nhận hồ sơ, tài liệu. 54
3.3.6.3.Nội dung kiểm soát thanh toán. 55
3.3.6.4. Mẫu chứng từ thanh toán. 55
Tài liệu