Information
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY HITC 1
I. Quá trình hình thành và phát triển của công ty. 1
1. Quá trình hình thành và phát triển: 1
2. Chức năng và nhiệm vụ của Trung tâm công nghệ quốc tế Hà Nội 1
3. Sơ đồ tổ chức của Công ty: 2
II. Các nguồn lực của Công ty 5
1. Đặc điểm về lao động 5
2. Đặc điểm về cơ sở vật chất, máy móc thiết bị. 8
3. Đặc điểm về vốn. 8
CHƯƠNG II: CÔNG TÁC ĐÃI NGỘ LAO ĐỘNG TẠI TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ HÀ NỘI 13
I. Các hình thức đãi ngộ tại Trung tâm công nghệ quốc tế Hà Nội 13
1. Đãi ngộ vật chất: 13
2. Đãi ngộ tinh thần. 24
II. Đánh giá chung về chế độ đãi ngộ lao động tại công ty 34
1. Những thành tựu đã đạt được 34
2. Những hạn chế 35
CHƯƠNG III MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM CẢI THIỆN CÔNG TÁC ĐÃI NGỘ LAO ĐỘNG TẠI TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ HÀ NỘI 37
1. Đối với công tác đãi ngộ vật chất: 37
2. Đối với chế độ đãi ngộ tinh thần:
KẾT LUẬN
Tài liệu