Information
Lời nói đầu

"Quy luật giá trị là quy luật kinh tế cơ bản của sản xuất và trao đổi hàng hóa nghĩa là ở đâu có sản xuất và trao đổi hàng hóa thì ở đó có quy luật giá trị hoạt động." Cho đến ngày nay, điều đó vẫn tồn tại như một chân lý cho hoạt động kinh tế trên toàn thế giới. Việt Nam cũng không nằm ngoài quy luật ấy. Đặc biệt là trong thời điểm hiện nay, khi nước ta gia nhập WTO và đứng trước rất nhiều cơ hội cũng như thử thách để phát triển đất nước. Chiến lược 10 năm 2001 - 2010 của Việt Nam ta là: Đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển; nâng cao rõ rệt đời sống vật chất, văn hoá, tinh thần của nhân dân, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Nguồn lực con người, năng lực khoa học và công nghệ, kết cấu hạ tầng, tiềm lực kinh tế, quốc phòng, an ninh được tăng cường; thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa được hình thành về cơ bản; vị thế của nước ta trên trường quốc tế được nâng cao.
Nền kinh tế mà Việt Nam xây dựng là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, do tính chất đặc biệt này mà Việt Nam phải hết sức khéo léo và thận trọng trong việc vận dụng quy luật giá trị. Vậy quy luật giá trị có nội dung và tầm quan trọng ra sao đối với nền sản xuất hàng hóa? Việt Nam đã và đang vận dụng nó như thế nào để xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của mình? Trong đề án của mình, em xin được trình bày một số ý cơ bản để trả lời cho những câu hỏi trên. Dù đã cố gắng hạn chế sai sót nhưng chắc chắn cũng không tránh khỏi việc mắc phải khuyết điểm, kính mong thầy xem xét kĩ lưỡng và sửa chữa những sai sót không mong muốn ấy. Em xin chân thành cảm ơn thầy!

Tài liệu