Information
MỤC LỤC

Lời mở đầu 1
I. Quá trình thay đổi tư duy công nghiệp hoá và chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế ở Việt Nam 2

1. Thời kỳ trước năm 1986 2
2. Thời kỳ năm 1986 đến nay 3
3. Mục tiêu phấn đấu cụ thể của từng khu vực đến năm 2010 6
II. Thực trạng quá trình chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế ở Việt Nam 8
1. Quá trình chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế ở Việt Nam từ thập kỷ 1990 đến nay. 8
1.1. Cơ cấu GDP 9
1.2. Cơ cấu lao động 14
III. Các giải pháp chủ yếu thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế ở Việt Nam hiện nay 18
3.1. Các giải pháp cơ bản, dài hạn 18
3.2.Các giải pháp trực tiếp, trước mắt 19
Tài liệu