Information
____________ LỜI NÓI ĐẦU ______________

Việt Nam trong sự phát triển của Đông Á và Đông Nam Á, hay nói rộng hơn là vòng cung Châu Á _Thái Bình Dương, hiện nay đang thu hút được nhiều người trong giới lãnh đạo và giới kinh doanh thế giới .
Vì sao Việt Nam có sự chú ý đó? Chắc chắn là do Việt Nam đã và đang tiến hành công cuộc đổi mới một cách toàn diện và ngày càng sâu sắc về Cơ Sở Hạ Tầng và Kiến Trúc Thượng Tầng xã hội .
Trong sự phát triển nền kinh tế nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta, cần vận dụng và quán triệt quan hệ biện chứng giữa CSHT và KTTT. CSHT là kết cấu kinh tế đa thành phần trong đó có thành phần kinh tế quốc doanh, tập thể và nhiều thành phần kinh tế khác nhau. Tính chất đan xen – quá độ về kết cấu của cơ sở kinh tế vừa làm cho nền kinh tế sôi động, phong phú, vừa mang tính phức tạp trong quá trình định hướng xã hội. Đây là một kết cấu kinh tế năng động, phong phú được phản chiếu trên nền KTTT và đặt ra đòi hỏi khách quan là nền KTTT cũng phải đổi mới để đáp ứng đỏi hỏi của cơ sở kinh tế. Như vậy KTTT mới có sức mạnh đáp ứng đòi hỏi của CSHT.
Đã có rất nhiều văn kiện chính trị và luận văn khoa học đề cập sâu sắc về công cuộc đổi mới này.Vì vậy, với tư cách là một sinh viên còn ngồi trên ghế nhà trường, em chỉ mong bài viết này có thể nêu một số vấn đề có tính khái quát về công cuộc đổi mới này ở Việt Nam.
Em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn của thầy giáo. Người đã tận tình giúp em hoàn thành bài tiểu luận này .
Do thời gian sưu tầm tài liệu không nhiều và trình độ nhận thức của em còn hạn chế nên bài viết của em không tránh khỏi những sai sót và thiếu sự bất cập, em rất mong nhận được sự nhận xét của thầy, và đóng góp của các bạn để bài tiểu luận của em được hoàn thiện hơn.
Tài liệu