Information
MỤC LỤC
Trang

A. Giới thiệu đề tài
I. Sự ra đời của Nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam 2
II. Tư tưởng của Hồ Chí Minh về Nhà nước Pháp quyền (Đặc điểm của Nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam) 3
III. Công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN ở nước ta trong giai đoạn hiện nay 5
1. Nội dung xây dựng 5
2. Nguyên tắc xây dựng 13
IV. Phần kết 17
Nhà nước pháp quyền và vấn đề xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở việt nam

H
ồ Chí Minh - người khai sinh nước Việt nam dân chủ cộng hoà, trực tiếp đứng đầu Nhà nước đó trong 24 năm, đã lănh đạo nhân dân ta nhằm thực hiện sứ mệnh lịch sử: giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc và đưa đất nước đi lên con đường ấm no hạnh phúc, sánh vai với các nước tiên tiến trên thế giới.
Xuất phát từ thực tiễn cách mạng Việt Nam; từ sự tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại và những thành quả về Nhà nước pháp quyền của nhiều quốc gia tiên tiến; vận dụng sáng tạo những kinh nghiệm và lÝ luận đó vào việc xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân, do dân và v× dân ở Việt Nam. Có thể nói quá tr×nh đi t×m đường cứu nước của Người cũng là qu¸ tr×nh t×m kiếm một nhà nước mới phù hợp với đất nước Việt Nam, với dân tộc Việt Nam, bởi lẽ trong mọi cuộc cách mạng, vấn đề chính quyền nhà nước luôn luôn là vấn đề cơ bản.

Tài liệu