Information
Mục lục

Phần I: Lời mở đầu 1
Phần II: Nội dung 2
Chương I: Mối quan hệ biện chứng giữa Lực lượng sản xuất và Quan hệ sản xuất 2

I.Các khái niệm 2
1,Phương thức sản xuất (PTSX ) 2
2,Lực lượng sản xuất ( LLSX ) 3
3, Quan hệ sản xuất ( QHSX ) 4
II,Quan hệ biện chứng _ quy luật phù hợp của QHSX với trình độ phát triển của LLSX 6
1. LLSX quyÕt ®Þnh QHSX 6
2. Sù t¸c ®éng trë l¹i cña QHSX ®èi víi LLSX: 7
Chương II : Sự vận dụng quy luật phù hợp của QHSX với tính chất trình độ phát triển của LLSX 9
1. Nhận thức về CNXH vận dụng quy luật phù hợp vào Việt Nam 9
2. Thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa 11
Phần III : Kết luận 14
Danh môc tµi liÖu tham kh¶o 15


Tài liệu