Information
MỤC LỤC
Trang

Lời nói đầu 1
Nội dung 2
I. Vai trò kinh tế của Nhà nước đối với nền kinh tế. 2

1. Vai trò kinh tế của các Nhà nước trong lịch sử. 2
2. Vai trò kinh tế vĩ mô của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam. 4
II. Đặc trưng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam. 5
1. Về mục tiêu phát triển: 5
2. Nền kinh tế thị trường gồm nhiều thành phần, trong đó kinh tế Nhà nước giữ vai trò chủ đạo: 5
3.Thực hiện nhiều hình thức phân phối thu nhập, trong đó lấy phân phối theo lao động là chủ yếu. 6
4. Cơ chế vận hành nền kinh tế là cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước XHCN. 6
5. Nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa cũng là nền kinh tế mở, hội nhập. 8
III. Phân tích các mục tiêu và chức năng quản lý kinh tế của Nhà nước: 8
1. Các mục tiêu quản lý kinh tế của Nhà nước: 8
2. Chức năng kinh tế của Nhà nước: 8
IV. Một số những giải pháp cơ bản để nhằm đổi mới và tăng cường vai trò kinh tế của Nhà nước ta hiện nay. 10
1. Phân định rõ chức năng quản lý giữa các bộ với chính quyền các cấp theo hướng: 10
2. Hoàn thiện các công cụ quản lý vĩ mô của nhà nước: 10
a. Pháp luật. 11
b. Kế hoạch hoá. 11
c. Hệ thống tài chính – tiền tệ. 12
Kết luận 15
Tài liệu tham khảo 16

Tài liệu