Information
Tín dụng đầu tư, bao gồm: cho vay đầu tư, bảo lãnh tín dụng đầu tư, hỗ trợ sau đầu tư giữa ngân hàng phát triển Nhà nước và các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế có dự án thuộc diện vay vốn đầu tư, bảo lãnh tín dụng đầu tư, hỗ trợ sau đầu tư.
Tín dụng xuất khẩu, bao gồm: cho vay xuất khẩu (cho nhà xuất khẩu và nhà nhập khẩu vay), bảo lãnh tín dụng xuất khẩu, bảo lãnh dự thầu và bảo lãnh thực hiện hợp đồng giữa ngân hàng phát triển Nhà nước và các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế trong nước có hợp đồng xuất khẩu hoặc các tổ chức nước ngoài nhập khẩu hàng hóa thuộc diện có vay vốn, bảo lãnh tín dụng xuất khẩu.
Tín dụng của ngân hàng thương mại là hoạt động tài trợ cho khách hàng trên cơ sở tín nhiệm, bao gồm chiết khấu, cho vay, bảo lãnh và cho thuê.

I, Giống nhau:

• Tín dụng đầu tư và xuất khẩu của Nhà nước với tín dụng của ngân hàng thương mại là các hoạt động tín dụng giữa ngân hàng và chủ đẩu tư, chịu sự điều tiết của luật các tổ chức tín dụng, phải chấp hành các quy định trong việc thực hiện chính sách tiền tệ, chính sách tín dụng, và quản lý ngoại hối của Ngân hàng nhà nước.
• Tổ chức tín dụng được cấp tín dụng cho tổ chức cá nhân dưới hình thức cho vay, chiết khấu thương phiếu , giấy tờ có giá khác, bảo lãnh, cho thuê tài chính và các hình thức khác theo quy định của ngân hang nhà nước.
• Nguyên tắc tín dụng : Khách hàng cam kết hoàn trả vốn gốc và lãi với thời gian xác định. Khách hang cam kết sử dụng tín dụng theo mục đích được thoả thuận với ngân hang, không trái với quy định của pháp luật và quy định khác của ngân hang cấp trên.
Tài liệu