Information
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1
Chương 1: Những vấn đề lý luận chung về phân tích hồi quy 3
I- KHÁI NIỆM , NHIỆM VỤ , Ý NGHĨA CỦA PHÂN TÍCH HỒI QUY TƯƠNG QUAN 3

1.Khái niệm : 3
1.1-Liên hệ hàm số: 3
1.2- Liên hệ tương quan: 3
2. Nhiệm vụ của phân tích hồi quy và tương quan 5
2.1- Phân tích định tính về bản chất của mối quan hệ, đồng thời dùng phương pháp phân tổ hoặc đồ thị để xác định tính chất và xu thế của mối quan hệ đó. 5
2.2- Biểu hiện cụ thể mối liên hệ tương quan bằng phương trình hồi quy tuyến tính hoặc phi tuyến tính và tính các tham số của các phương trình. 6
2.3- Đánh giá mức độ chặt chẽ của mối liên hệ tương quan 6
3. Ý nghĩa của phân tích hồi quy và tương quan 6
II- QUY TRÌNH VẬN DỤNG PHÂN TÍCH HỒI QUY: 7
1. Bước 1: Chọn biến 7
2. Bước 2: Thăm dò bằng đồ thị để xác định tính chất và xu thế của mối quan hệ đó. 8
2.1. Hồi quy đơn 8
2.2. Hồi quy bội 13
3. Bước 3: Xây dựng mô hình hồi quy và kiểm định sự phù hợp của hàm hồi quy 13
3.1- Mô hình hồi quy đơn: 13
3.2- Mô hình hồi quy tương quan tuyến tính bội: 18
4. Bước 4: Đánh giá mức độ chặt chẽ của mối liên hệ tương quan 20
4.1- Đánh giá mức độ chặt chẽ của mối liên hệ tương quan của mô hình hồi quy tuyến tính đơn: 20
4.2- Đánh giá mức độ chặt chẽ của mối liên hệ tương quan phi tuyến của hai tiêu thức số lượng : 21
4.3- Đánh giá mức độ chặt chẽ của mối liên hệ tương quan tuyến tính giữa nhiều tiêu thức nguyên nhân với một tiêu thức kết quả : 23
5. Bước 5: Phát hiện và biện pháp khắc phục đa cộng tuyến nếu có 25
6. Tương quan hạng và tương quan giữa hai tiêu thức thuộc tính: 27
Chương 2: Vận dụng phương pháp hồi quy tương quan trong phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến Tổng sản phẩm trong nước của Việt Nam thời kỳ 1995-2006 30
I-LÝ LUẬN CHUNG VỀ GDP VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG 30
1. Lý luận chung về GDP: 30
2. Các nhân tố tác động tới GDP được xây dựng trong mô hình 31
3. Tình hình GDP tại Việt Nam hiện nay: 31
4. Nguồn số liệu: 33
II- VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐỂ PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI GDP Ở VIỆT NAM 34
1. Bước 1: Chọn biến 34
2. Bước 2: Thăm dò bằng đồ thị 34
3. Bước 3, 4 và 5: Xây dựng mô hình hồi quy và kiểm định sự phù hợp của hàm hồi quy. Đánh giá mức độ chặt chẽ của mối liên hệ, đồng thời phát hiện và khắc phục đa cộng tuyến nếu có. 34
III- NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ 40
KẾT LUẬN 43
Tài liệu